130211 การบัญชีขั้นกลาง 2  
Intermediate Accounting II
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 130211 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ประไพพิศ  สวัสดิ์รัมย์
วิชาพื้นฐาน 130111 หลักการบัญชีขั้นต้น (Introduction to Princ
คำอธิบายรายวิชา     หลักและแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับรายการหนี้สินและ
วัตถุประสงค์     1.เพื่อให้นิสิตมีความรู้ทางด้านการบัญชีหนี้สิน และ
วัน/เวลา/สถานที่     วันพฤหัสบดี เวลา 16.30 – 19.30 น หมู่เรียน 850 ห้อง 10206
    วันศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. หมู่เรียน 800 ห้อง 10105
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     เอกสารหลัก : เอกสารอาจารย์ผู้สอน และ
    ตำราหรือเอก
เกณฑ์การวัดผล     1.งานที่มอบหมายและเข้าเรียน 10 %
    2.ทดสอบย่อย
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยพิจารณาทั้งเกณฑ์และกลุ่ม
การให้นิสิตเข้าพบ     วันอังคาร และ วันพุธ เวลา 10.00 -15.00 น.
ข้อกำหนดในการเรียน     1.นิสิตต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนของตน คือ เวลาเรียนต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด (เข้าเรียนอย่างน้อย 12 ครั้ง) และห้ามเข้าห้องช้าเกินกว่า 30 นาที
    2.นิสิตต้องแต่งกายถูกระเบียบเรียบร้อย เมื่อเข้าชั้นเรียนหรือเข้ามาขอคำปรึกษาจากอาจารย์
    3.นิสิตต้องไม่ส่งเสียงหรือกระทำสิ่งใดอันเป็นการรบกวนขณะทำการเรียนการสอน
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top