130112 การบัญชีขั้นกลาง 1  
Intermediate Accounting I
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 130112 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ประไพพิศ  สวัสดิ์รัมย์
วิชาพื้นฐาน 03760111 ???????????????????? (Fundamental Accounting Principles)
คำอธิบายรายวิชา     ???????? ?????? ??????? ????????????????????????????????? ??????????????????????? ??????????????? ???????????? ????????? ???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1. ?????????????????????????????????????????????
    2. ???????????????????????????????????????????????????????????????
    3. ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ??????????????????????? ????????????
เกณฑ์การวัดผล     10.1 ?????/?????????????????? ?????? 5
     10.2 ?????? ?????? 95
     - ??????????
     - ????????????
     - ?????????????
    
การประเมินผลการเรียน     ??????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     - ???????? ???? 13.00 - 16.00 ?. ????????????? 10442 ?????????????????? 2
    - ??????????? ???? 09.00 – 12.00 ?. ????????????? 10442 ?????????????????? 2
     ??????? fmsppsr@src.ku.ac.th
    
ข้อกำหนดในการเรียน     13. ?????????????????? :
    1. ?????????????????????????????? 36 ??????
    2. ???????????????????????????????????????????????????????????
    3. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top