130112 การบัญชีขั้นกลาง 1  
Intermediate Accounting I
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 130112 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ประไพพิศ  สวัสดิ์รัมย์
วิชาพื้นฐาน 03760111 หลักการบัญชีเบื้องต้น (Fundamental Accounting Principles)
คำอธิบายรายวิชา     ความหมาย แนวคิด หลักการ และวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจำแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การตีราคา และการด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ในงบการเงิน
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ทางด้านการบัญชีสินทรัพย์
    2. เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป
    3. เพื่อให้นิสิตสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยในการศึกษา มีความรับผิดชอบและมีความกล้าแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่บทเรียนและเรื่องอื่นๆ
    
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     เอกสารของอาจารย์ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์
เกณฑ์การวัดผล     10.1 รายงาน/งานที่ได้รับมอบหมาย ร้อยละ 5
     10.2 การสอบ ร้อยละ 95
     - การสอบย่อย
     - การสอบกลางภาค
     - การสอบปลายภาค
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดอิงเกณฑ์
การให้นิสิตเข้าพบ     - วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องพักอาจารย์ 10442 อาคารศูนย์เรียนรวม 2
    - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้องพักอาจารย์ 10442 อาคารศูนย์เรียนรวม 2
     อีเมลล์ fmsppsr@src.ku.ac.th
    
ข้อกำหนดในการเรียน     13. ข้อกำหนดในการเรียน :
    1. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top