130361 การบัญชีภาษีอากร  
Tax Accounting
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 130361 การบัญชีภาษีอากร (Tax Accounting)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ประไพพิศ  สวัสดิ์รัมย์
วิชาพื้นฐาน 130112 การบัญชีขั้นกลาง I (Intermediate Accounting I) 130211 การบัญชีขั้นกลาง II (Intermediate Accounting II) 132242 ระบบภาษีอากรธุรกิจ (Business Tax System) หรือ 757361 การภาษีอากรธุรกิจ (Business Taxation)
คำอธิบายรายวิชา     ภาระหน้าที่ของธุรกิจตามกฎหมายการบัญชีและประมวลรัษฎากร การบัญชีสำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ การคำนวณภาษีเงินได้ธรรมดาและการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ความแตกต่างระหว่างกำไรสุทธิทางบัญชีกับกำไรสุทธิทางภาษี และการเปิดเผยรายการภาษีเงินได้ในงบการเงิน
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ทางด้านการบัญชีและการภาษีอากรธุรกิจ
    2. เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้
    3. เพื่อให้นิสิตสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยในการศึกษา มีความรับผิดชอบและมีความกล้าแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่
     บทเรียนและเรื่องอื่นๆ
    
วัน/เวลา/สถานที่      - วันจันทร์ เวลา 09.00-12.00 น. หมู่เรียน 800 ห้อง 10207
    - วันพฤหัสบดี เวลา 16.30-19.30 น. หมู่เรียน 850 ห้อง 17302
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     - นิพันธ์ เห็นโชคชัย และวาสนา ดวงดารา. การบัญชีภาษีอากร. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็น เพรส : กรุงเทพ, 2554.
เกณฑ์การวัดผล     10.1 รายงาน/การเสนอรายงานหน้าชั้น ร้อยละ 30
     10.2 การสอบ ร้อยละ 70
     - การสอบย่อย
     - การสอบกลางภาค
     - การสอบปลายภาค
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ป
การให้นิสิตเข้าพบ     - วันอังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้องพักอาจารย์ 10442 อาคารศูนย์เรียนรวม 2
    - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้องพักอาจารย์ 10442 อาคารศูนย์เรียนรวม 2
     อีเมลล์ fmsppsr@src.ku.ac.th
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top