130361 การบัญชีภาษีอากร  
Tax Accounting
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 130361 การบัญชีภาษีอากร (Tax Accounting)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ประไพพิศ  สวัสดิ์รัมย์
วิชาพื้นฐาน 130112 ??????????????? I (Intermediate Accounting I) 130211 ??????????????? II (Intermediate Accounting II) 132242 ?????????????????? (Business Tax System) ???? 757361 ????????????????? (Business Taxation)
คำอธิบายรายวิชา     ???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ? ??????? ??????????????? ?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1. ????????????????????????????????????????????????????????
    2. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    3. ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
     ????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่      - ????????? ???? 09.00-12.00 ?. ????????? 800 ??? 10207
    - ??????????? ???? 16.30-19.30 ?. ????????? 850 ??? 17302
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     - ??????? ?????????? ???????? ??????. ????????????????. ???????????????? ???????? ???? : ??????, 2554.
เกณฑ์การวัดผล     10.1 ?????/???????????????????? ?????? 30
     10.2 ?????? ?????? 70
     - ??????????
     - ????????????
     - ?????????????
    
การประเมินผลการเรียน     ????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     - ???????? ???? 13.00 – 16.00 ?. ????????????? 10442 ?????????????????? 2
    - ??????????? ???? 09.00 - 12.00 ?. ????????????? 10442 ?????????????????? 2
     ??????? fmsppsr@src.ku.ac.th
    
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ?????????????????????????????? 36 ??????
    2. ???????????????????????????????????????????????????????????
    3. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top