762343 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง  
International Human Resource M
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 762343 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง (International Human Resource M)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน จุฑามาศ  ทวีไพบูลย์วงษ์
วิชาพื้นฐาน 757112 องค์การและการจัดการ (Organization and Management)
คำอธิบายรายวิชา     กลยุทธ์และความแตกต่างของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ โครงสร้างและความแตกต่างทางวัฒนธรรมในการติดต่อสื่อสาร การคัดเลือก การพัฒนา การฝึกอบรม และการประเมินผลบุคลากรภายใต้การมอบหมายงานระหว่างประเทศ
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายใต้การมอบหมายงานระหว่างประเทศ
    2. เพื่อให้นิสิตเกิดทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศกับความรู้เฉพาะด้านอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไป
    3. เพื่อให้นิสิตได้ฝึกฝนการระดมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเรียนรู้ร่วมกัน อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการจัดการธุรกิจเพื่อความสำเร็จ และการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขี้นในอนาคต
    4. เพื่อฝึกทักษะในการทำงานเป็นกลุ่ม การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ และการบริหารเวลา
วัน/เวลา/สถานที่     ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
    หมู่ 800 วันอังคาร เวลา 9.00-12.00 น.
     หมู่ 850 วันอังคาร เวลา 16.30-19.30 น.
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     Dowling, P.J., Festing, M. & Engle, A.D. (2008). International Human Resource Management: Managing People in a Multinational Context. (5th ed.). London: Cengage Learning.
เกณฑ์การวัดผล     1. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ร้อยละ 10
    2. การสอบกลางภาคและปลายภาค
     การสอบกลางภาค ร้อยละ 25
     การสอบปลายภาค ร้อยละ 25
    3. การศึกษาค้นคว้า ทำรายงาน
     ส่วนที่ 1 บทความ ร้อยละ 10
     ส่วนที่ 2 เนื้อหาหลัก ร้อยละ 10 ส่วนที่ 3 สัมภาษณ์รุ่นพี่ ร้อยละ 10
     ส่วนที่ 4 สัมภาษณ์กิจการ ร้อยละ 10
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     วันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น. และวันพุธ เวลา 9.00-12.00 น.
    และวัน/เวลาอื่นที่นัดหมายกับนิสิต ที่ห้องพักอาจารย์ 10406
    อีเมล : fmsjtt@src.ku.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตใช้ Learning Center คณะวิทยาการจัดการ เพื่อทราบประกาศ การบ้าน รายงานที่ได้รับมอบหมายของรายวิชา โดยนิสิตทุกคนที่ลงทะเบียนเรียน ต้องลงทะเบียน e-mail address ผู้เรียนในระบบ
    2. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    3. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    4. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    5. นิสิตต้องเข้าเรียนและส่งงานตรงเวลา

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top