132221 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
Human Resourse Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 132221 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resourse Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน จุฑามาศ  ทวีไพบูลย์วงษ์
วิชาพื้นฐาน 132111 หลักการจัดการ (Principles of Management)
คำอธิบายรายวิชา     หลักและกระบวนการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการทำงาน การเสริมสร้างขวัญและการจูงใจในการทำงาน การรับสมัคร การคัดเลือก เทคนิคการสัมภาษณ์ การบรรจุ และแต่งตั้ง การพิจารณาความดีความชอบ ระเบียบวินัย หลักวิธีการคิดค่าจ้างค่าตอบแทน ผลประโยชน์และสวัสดิการให้แก่พนักงาน
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
    2. สามารถประยุกต์ใช้หลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการทำงานได้
    3. เสริมสร้างวินัยในการอยู่ในสังคมแก่นิสิต
    4. เพื่อฝึกทักษะในการทำงานเป็นกลุ่ม การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ และการบริหารเวลา
วัน/เวลา/สถานที่     ภาคต้น ปีการศึกษา 2557
    หมู่ 800 วันพุธ เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง 10306
     หมู่ 850 วันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 17301
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ และสุวรรธนา เทพจิต. 2550. การจัดการทรัพยากรมนุษย์. แปลและเรียบเรียงจาก Human Resource Management: An Asian Perspective โดย Gary Dessler and Tan Chwee Huat. Pearson Education Indo China.
เกณฑ์การวัดผล     1. การทำรายงานและการนำเสนอในชั้นเรียน
     การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 10%
    งาน ชิ้นที่ 1 (ความรู้เพิ่มเติมเนื้อหาหลัก) 10%
    งาน ชิ้นที่ 2 (สัมภาษณ์กิจการ) 10%
    2. การสอบ
     การสอบกลางภาค 35%
    การสอบปลายภาค 35%
การประเมินผลการเรียน     การประเมินผลพิจารณาจากคะแนนโดยอิงกลุ่มและเกณฑ์
การให้นิสิตเข้าพบ     วันจันทร์ เวลา 9.00-12.00 น.และวันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น. และวัน /เวลาอื่นที่นัดหมายกับนิสิต ที่ห้องพักอาจารย์ 10406 อีเมล : fmsjtt@src.ku.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตใช้ Learning Center คณะวิทยาการจัดการ เพื่อทราบประกาศ การบ้าน รายงานที่ได้รับมอบหมายของรายวิชา โดยนิสิตทุกคนที่ลงทะเบียนเรียน ต้องลงทะเบียน e-mail address ผู้เรียนในระบบ
    2. นิสิตต้องมีเวลาเรียนเกินกว่าร้อยละ 80 (เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง) จึงมีสิทธิ์เข้าสอบ
    3. นิสิตต้องแต่งกายถูกต้องตามระเบียบการแต่งกายของมหาวิทยาลัยในการเข้าชั้นเรียนและติดต่อผู้สอน
    4. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    5. นิสิตต้องเข้าเรียนและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายโดยส่งงาน/นำเสนองานอย่างตรงเวลา
    6. ข้อกำหนดการทำงานกลุ่มของนิสิต
    6.1 สมาชิกกลุ่มทุกคนต้องเข้าเรียนในวันนำเสนองานกลุ่มของตนเอง (แม้ไม่ใช่ผู้นำเสนอ) หากมีเหตุอันจำเป็นยิ่งที่ทำให้ไม่สามารถเขาเรียนได้ สมาชิกในกลุ่มต้องแจ้งให้ผู้สอนทราบโดยเร็วและแจ้งก่อนชั่วโมงเรียน
    6.2 งานชิ้นที่ 1 (ความรู้เพิ่มเติมเนื้อหาหลัก)
    6.2.1 สมาชิกกลุ่มทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการนำเสนอรายงาน
    6.2.2 จัดทำสรุปเนื้อหาการนำเสนอแจกเพื่อนในห้องทุกในวันนำเสนองาน
    6.2.3 ส่งรูปเล่มรายงาน เอกสารตามข้อ 6.2.2 และ power point การนำเสนอในวันรายงาน
    6.3 งานกลุ่มชิ้นที่ 2 (สัมภาษณ์กิจการ)
    6.3.1 ส่งรูปเล่มรายงาน ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 และส่ง power point การนำเสนอในวันรายงาน

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top