132221 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
Human Resourse Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 132221 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resourse Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน จุฑามาศ  ทวีไพบูลย์วงษ์
วิชาพื้นฐาน 132111 ????????????? (Principles of Management)
คำอธิบายรายวิชา     ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ??????????? ??????????? ????????????????? ???????? ????????? ??????????????????????? ???????????? ????????????????????????????? ??????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
    2. ?????????????????????????????????????????????????????????
    3. ?????????????????????????????????????
    4. ??????????????????????????????? ????????????????????????????? ????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     ?????? ?????????? 2557
    ???? 800 ?????? ???? 9.00-12.00 ?. ??? 10306
     ???? 850 ???????? ???? 13.00-16.00 ?. ??? 17301
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ??????? ????????????? ??????????? ??????. 2550. ???????????????????????. ?????????????????? Human Resource Management: An Asian Perspective ??? Gary Dessler and Tan Chwee Huat. Pearson Education Indo China.
เกณฑ์การวัดผล     1. ?????????????????????????????????
     ???????????????????????? 10%
    ?? ??????? 1 (???????????????????????????) 10%
    ?? ??????? 2 (??????????????) 10%
    2. ??????
     ???????????? 35%
    ????????????? 35%
การประเมินผลการเรียน     ?????????????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ????????? ???? 9.00-12.00 ?.??????????? ???? 13.00-16.00 ?. ?????? /?????????????????????????? ???????????????? 10406 ????? : fmsjtt@src.ku.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ???????? Learning Center ????????????????? ??????????????? ??????? ?????????????????????????????? ????????????????????????????? ??????????? e-mail address ??????????????
    2. ????????????????????????????????? 80 (???????????????????? 36 ??????) ?????????????????
    3. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    4. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
    5. ????????????????????????????????????????????????????????/??????????????????
    6. ???????????????????????????
    6.1 ???????????????????????????????????????????????????? (??????????????????) ???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
    6.2 ????????? 1 (???????????????????????????)
    6.2.1 ?????????????????????????????????????????????
    6.2.2 ???????????????????????????????????????????????????????
    6.2.3 ?????????????? ???????????? 6.2.2 ??? power point ???????????????????
    6.3 ?????????????? 2 (??????????????)
    6.3.1 ?????????????? ???????? 26 ????????? 2557 ????? power point ???????????????????

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top