763442 การจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  
Sustainable Tourism Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 763442 การจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พิมพรรณ  สุจารินพงค์
วิชาพื้นฐาน 763111 ??????????????????????
คำอธิบายรายวิชา     
วัตถุประสงค์     1. ??????????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     ??????????? ???? 09.00-12.00 ?
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ??????? . 2547 . ?????????????
เกณฑ์การวัดผล     10.1 ??????????????????????????
การประเมินผลการเรียน     ????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ????? ???? 9.00-12.00 ??????
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ??????????????????????????

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข
1 - ประวัติและความเป็นมาของการท่อง
1 พฤศจิกายน 2550
2 - องค์ประกอบของการท่องเที่ยวแบบย
8 พฤศจิกายน 2550
3 - กลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการท่องเ
15 พฤศจิกายน 2550
4 - รูปแบบการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
22 พฤศจิกายน 2550
5 - รูปแบบการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
29 พฤศจิกายน 2550
7 - ปัจจัยทางภูมิศาสตร์กับการทอ่งเที่ยว
13 ธันวาคม 2550
8 - ปัจจัยทางภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยว
20 ธันวาคม 2550
9 - การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการท่องเที่ยว
10 มกราคม 2551
10 - การจัดการตลาดและการเงินในการท่
17 มกราคม 2551
11 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่อ
24 มกราคม 2551
12 - การวางแผนและการพัฒนาการท่องเทียว
31 มกราคม 2551
13 - การวางแผนและการพัฒนาการท่องเทียว
7 กุมภาพันธ์ 2551
14 - การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
14 กุมภาพันธ์ 2551
15 - แนวโน้มการท่องเที่ยวและการวิจัย
21 กุมภาพันธ์ 2551

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top