371111 การใช้ห้องสมุด  
The Use of Library Resourcess
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 371111 การใช้ห้องสมุด (The Use of Library Resourcess)
จำนวนหน่วยกิต 1  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน อาภากร  ธาตุโลหะ
วิชาพื้นฐาน ?????
คำอธิบายรายวิชา     ???????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ????????????? ????????????? ?????????????????????????????
วัตถุประสงค์     ???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ? ????????????????????????? ????????????????????????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     ???????? ???? 870 ???? 0900-11.00 ?.??? 17303 ???? 800 ????????? ???? 17.00-19.00 ?. ??? 1101
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ?????? ????????. 2554. ?????????????????????????????????????????. ???????????? 2. ?????? :
    ??????????.
เกณฑ์การวัดผล     ????????? 40 %
    ?????????????????????? 20 %
    ?????????? 40 %
    
    
การประเมินผลการเรียน     ????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ??????????? ????????????? ???? 15.00 -18.00 ?.
ข้อกำหนดในการเรียน     1) ???????????????????????????? 80% ??????????? 2) ???????????????????? ?????????????????????????? 3) ???????????????????????????????????????????????????????????????????

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top