371111 การใช้ห้องสมุด  
The Use of Library Resourcess
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 371111 การใช้ห้องสมุด (The Use of Library Resourcess)
จำนวนหน่วยกิต 1  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน อาภากร  ธาตุโลหะ
วิชาพื้นฐาน ไม่มี
คำอธิบายรายวิชา     ศึกษาทรัพยากรห้องสมุด การใช้เครื่องมือช่วยค้นทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีสืบค้น สารสนเทศอ้างอิง การเขียนการอ้างอิงและบรรณานุกรม
วัตถุประสงค์     ให้นิสิตเข้าใจความสำคัญของห้องสมุดต่อการศึกษาในมหาวิทยาลัย รู้จักวิธีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดและการจัดเก็บ ทราบวิธีใช้เครื่องมือช่วยค้นต่าง ๆ สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รู้จักวิธีเขียนการอ้างอิงและบรรณานุกรม
วัน/เวลา/สถานที่     วันเสาร์ หมู่ 870 เวลา 0900-11.00 น.ห้อง 17303 หมู่ 800 วันจันทร์ เวลา 17.00-19.00 น. ห้อง 1101
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     อาภากร ธาตุโลหะ. 2554. ห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า. พิมพ์ครั้งที่ 2. ชลบุรี :
    โฮ่โกะเพลส.
เกณฑ์การวัดผล     แบบฝึกหัด 40 %
    ทดสอบระหว่างชั่วโมงเรียน 20 %
    สอบปลายภาค 40 %
    
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     ทุกวันอังคาร พฤหัสและศุกร์ เวลา 15.00 -18.00 น.
ข้อกำหนดในการเรียน     1) นิสิตต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียน 2) นิสิตที่มีความจำเป็น ไม่สามารถเข้าเรียนต้องส่งใบลา 3) นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดคุณภาพ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top