460441 สังคมวิทยาการพัฒนา  
Sociology of Development
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน
 
ตารางนัดปรึกษา

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 460441 สังคมวิทยาการพัฒนา (Sociology of Development)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน เติมศักดิ์  สุขวิบูลย์
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     แนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และตัวแบบของการพัฒนา
วัตถุประสงค์     5.1 เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับความหมายและสาระสำคัญของการพัฒนา แนวความคิดและทฤษฎีการพัฒนากระแสหลักต่างๆ แนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
    5.2 เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและการประยุกต์ใช้และผลการพัฒนาตามตัวแบบการพัฒนาในประเทศต่างๆ
    5.3 เพื่อให้นิสิตมีความสามารถวิเคราะห์ประเด็นสาระสำคัญของแนวความคิด ทฤษฎีทางการพัฒนาและสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา รวมทั้งการกำหนดทิศทางการพัฒนาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการพัฒนา
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 12.00 น ห้อง 10208
    หมู่ 801 วันอาทิตย์ เวลา 13.00 - 16.00 น ห้อง 10208
    หมู่ 850 วันอาทิตย์ เวลา 16.30 - 19.30 น ห้อง 10208
    หมู่ 851 วันพฤหัสบดี เวลา 16.30 - 19.30 น ห้อง 10208
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ดูรายละเอียดในเอกสาร
เกณฑ์การวัดผล     
การประเมินผลการเรียน     การตัดคะแนนพิจารณาจากเกณฑ์ที่กำหนด
    ระดับคะแนนพิจารณาจากเกณฑ์คะแนนดังนี้
    สูงกว่า 80.0 คะแนน ระดับคะแนน A หรือ 4.0
     75.1 - 80.0 คะแนน ระดับคะแนน B+ หรือ 3.5
     70.1 - 75.0 คะแนน ระดับคะแนน B หรือ 3.0
     65.1 - 70.0 คะแนน ระดับคะแนน C+ หรือ 2.5
     60.1 - 65.0 คะแนน ระดับคะแนน C หรือ 2.0
     55.1 - 60.0 คะแนน ระดับคะแนน D+ หรือ 1.5
     50.1 - 55.0 คะแนน ระดับคะแนน D หรือ 1.0
    ต่ำกว่า 50.1 คะแนน ระดับคะแนน F หรือ 0
การให้นิสิตเข้าพบ     วันจันทร์ และวันพุธ เวลา 14.00-16.00 น.หรือวัน เวลาที่เหมาะสมโดยที่มีการนัดหมายระหว่างผู้สอนกับนิสิต
    เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในตารางนัดหมายรายวิชาของศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ (http://www. ms.src.ku.ac.th)
    หรือห้อง 10404 โทรศัพท์ 08-7908-5500 อีเมล toemsak@src.ku.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top