460441 สังคมวิทยาการพัฒนา  
Sociology of Development
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน
 
ตารางนัดปรึกษา

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 460441 สังคมวิทยาการพัฒนา (Sociology of Development)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน เติมศักดิ์  สุขวิบูลย์
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     ???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
วัตถุประสงค์     5.1 ????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
    5.2 ???????????????????????????????????????????????? ???? ??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
    5.3 ????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     ???? 800 ?????????? ???? 9.00 - 12.00 ? ??? 10208
    ???? 801 ?????????? ???? 13.00 - 16.00 ? ??? 10208
    ???? 850 ?????????? ???? 16.30 - 19.30 ? ??? 10208
    ???? 851 ??????????? ???? 16.30 - 19.30 ? ??? 10208
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ????????????????????
เกณฑ์การวัดผล     
การประเมินผลการเรียน     ??????????????????????????????????
    ???????????????????????????????????
    ?????? 80.0 ????? ?????????? A ???? 4.0
     75.1 - 80.0 ????? ?????????? B+ ???? 3.5
     70.1 - 75.0 ????? ?????????? B ???? 3.0
     65.1 - 70.0 ????? ?????????? C+ ???? 2.5
     60.1 - 65.0 ????? ?????????? C ???? 2.0
     55.1 - 60.0 ????? ?????????? D+ ???? 1.5
     50.1 - 55.0 ????? ?????????? D ???? 1.0
    ??????? 50.1 ????? ?????????? F ???? 0
การให้นิสิตเข้าพบ     ????????? ????????? ???? 14.00-16.00 ?.??????? ????????????????????????????????????????????????????
    ???????????????????? ?????????????????????????????????????? ????????????????? (http://www. ms.src.ku.ac.th)
    ??????? 10404 ???????? 08-7908-5500 ????? toemsak@src.ku.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ?????????????????????????????? 36 ??????
    2. ???????????????????????????????????????????????????????????
    3. ???????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top