761111 หลักการผลิตและการดำเนินการ  
Principless of Producton and Operations
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 761111 หลักการผลิตและการดำเนินการ (Principless of Producton and Operations)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ภูวาเดช  โหราเรือง
วิชาพื้นฐาน 761111 หลักการผลิต และ การดำเนินการ (Principles of
คำอธิบายรายวิชา     แนวคิดทางด้านการผลิต และ การดำเนินการ การจัดการทั่ว
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตทราบแนวคิดทางด้านการผลิต และ การดำ
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     8.1.1 Larry P. Ritzman. 2003. Foundation of Ope
เกณฑ์การวัดผล     1. สอบกลางภาค ร้อยละ 40
    2. สอบปลายภาค ร้อยละ 40
    2. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ร้อยละ 20
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดตามเกณฑ์ของทบวงมหาวิทยาลัย
การให้นิสิตเข้าพบ     วันจันทร์ เวลา 9.00-12.00 น.
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top