761111 หลักการผลิตและการดำเนินการ  
Principless of Producton and Operations
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 761111 หลักการผลิตและการดำเนินการ (Principless of Producton and Operations)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ภูวาเดช  โหราเรือง
วิชาพื้นฐาน 761111 ??????????? ??? ???????????? (Principles of
คำอธิบายรายวิชา     ??????????????????? ??? ???????????? ?????????????
วัตถุประสงค์     1. ???????????????????????????????????? ??? ?????
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     8.1.1 Larry P. Ritzman. 2003. Foundation of Ope
เกณฑ์การวัดผล     1. ????????? ?????? 40
    2. ?????????? ?????? 40
    2. ???????????????????????? ?????? 20
การประเมินผลการเรียน     ???????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ????????? ???? 9.00-12.00 ?.
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ?????????????????????????????? 36 ??????
    2. ???????????????????????????????????????????????????????????
    3. ????????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top