757347 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์  
Strategic Thinking Skill Development
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 757347 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking Skill Development)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พรพรหม  พรหมเพศ
วิชาพื้นฐาน อาจารย์ผู้สอน อ.สุรพล อินทรเทศ
คำอธิบายรายวิชา     แนวคิดและเครื่องมือของการคิดเชิงกลยุทธ์ กฎและกติการของเกมหมากล้อม วิธีการเบื้องต้นของการเล่นเกม ตั้งแต่เริ่มต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง การเล่นเกมจริง และการประยุกต์ทางธุรกิจของเกม
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตสามารถอธิบายถึงแนวคิดและเครื่องมือของการคิดเชิงกลยุทธ์ได้
     2. เพื่อให้นิสิตเข้าใจและสามารถอธิบายถึงกฎและกติการของเกมหมากล้อม วิธีการเล่นเกม รวมถึงการประยุกต์ทางธุรกิจของเกม
     3. เพื่อให้นิสิตมีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ระหว่างเรียน
     4. เพื่อให้นิสิตมีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพการบริหารธุรกิจ มีความตรงต่อเวลา ตลอดจนความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว
    
วัน/เวลา/สถานที่     วันศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้อง 10109
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. เอกสารประกอบการเรียนการสอนของผู้สอน
    2. หนังสือเกี่ยวกับเกมโกะ
    
เกณฑ์การวัดผล      - การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนและการทดสอบ ร้อยละ 100
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง(ร้อยละ80)
    2. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top