757347 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์  
Strategic Thinking Skill Development
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 757347 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking Skill Development)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พรพรหม  พรหมเพศ
วิชาพื้นฐาน ????????????? ?.????? ????????
คำอธิบายรายวิชา     ???????????????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????? ??????? ????????? ????????????? ???????????????????????????
วัตถุประสงค์     1. ????????????????????????????????????????????????????????????????
     2. ?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ????????????????????????????
     3. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
     4. ???????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     ???????? ???? 09.00 – 12.00 ?. ??? 10109
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. ??????????????????????????????????
    2. ?????????????????????
    
เกณฑ์การวัดผล      - ?????????????????????????????????????????? ?????? 100
การประเมินผลการเรียน     ????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ?????????????????????????????? 36 ??????(??????80)
    2. ???????????????????????????????????????????????????????????
    3. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top