762491 วิธีวิจัยทางธุรกิจ  
Research Methods in Businesss
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน
 
ตารางนัดปรึกษา

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 762491 วิธีวิจัยทางธุรกิจ (Research Methods in Businesss)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน เติมศักดิ์  สุขวิบูลย์
วิชาพื้นฐาน 757122 Business Statistics
คำอธิบายรายวิชา     หลักและระเบียบวิธีวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัยด้านการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนการนำเสนอและรายงานการวิจัย
    Research principles and methods. Defining research problem of international business including research proposing and presenting.
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับบทบาท ความสำคัญของการวิจัยและแนวทางการทำวิจัย รวมทั้งการใช้ประโยชน์งานวิจัยในการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศ
    2. เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจถึงระเบียบวิธีวิจัย ขั้นตอน และกระบวนการดำเนินงานวิจัยที่ถูกต้องตั้งแต่การกำหนดประเด็นปัญหาจนถึงการเขียนรายงานและเสนอผลงานการวิจัยทางธุรกิจระหว่างประเทศ
    3. เพื่อให้นิสิตมีทักษะความชำนาญ ความสามารถเชิงการวิเคราะห์และการปฏิบัติทางการวิจัยทุกขั้นตอนตามหลักวิชาการ รวมทั้งการประยุกต์ใช้สถิติ โปรแกรมสำเร็จรูปและนำงานวิจัยไปใช้ในการจัดการและบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 850 วันพุธ เวลา 9.00 - 12.00 น ห้อง 10109
    หมู่ 800 วันพุธ เวลา 16.30 - 19.30 น ห้อง 10106
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ดูรายละเอียดได้ในเอกสาร Course Syllabus
เกณฑ์การวัดผล     1. การมีส่วนร่วมและความสนใจในการเรียน โดยการเข้าร่วมรับฟัง ร้อยละ 10
    คำบรรยายอย่างสม่ำเสมอและอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์
    2. การทำรายงานผลงานวิจัยและฝึกปฏิบัติการ ร้อยละ 35
    3. การทดสอบ ร้อยละ 10
    4. การสอบกลางภาค ร้อยละ 20
    5. การสอบปลายภาค ร้อยละ 25
การประเมินผลการเรียน     การตัดคะแนนพิจารณาจากเกณฑ์ที่กำหนด
    ระดับคะแนนพิจารณาจากเกณฑ์คะแนนดังนี้
    สูงกว่า 80.0 คะแนน ระดับคะแนน A หรือ 4.0
    75.1-80.0 คะแนน ระดับคะแนน B+ หรือ 3.5
    70.1-75.0 คะแนน ระดับคะแนน B หรือ 3.0
    65.1-70.0 คะแนน ระดับคะแนน C+ หรือ 2.5
    60.1-65.0 คะแนน ระดับคะแนน C หรือ 2.0
    55.1-60.0 คะแนน ระดับคะแนน D+ หรือ 1.5
    50.1-55.0 คะแนน ระดับคะแนน D หรือ 1.0
    ต่ำกว่า 50.1 คะแนน ระดับคะแนน F หรือ 0
การให้นิสิตเข้าพบ     วัน/เวลา/สถานที่ วันจันทร์ และวันพุธ เวลา 14.00-16.00 น.หรือวัน เวลาที่เหมาะสมโดยที่มีการนัดหมายระหว่างผู้สอนกับนิสิต
    เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในตารางนัดหมายรายวิชาของศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ (http://www.ms.src.ku.ac.th)
    หรือห้อง 10404 โทรศัพท์ 08-7908-5500 อีเมล toemsak@src.ku.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดคุณภาพ
    4. นิสิตต้องเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติการและการจัดทำรายงานการวิจัยกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top