754112 ภาษาอังกฤษ II  
Fundamental English II
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 754112 ภาษาอังกฤษ II (Fundamental English II)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน วรรณวิภา  หงส์นภาดล
วิชาพื้นฐาน FoundationFundamental English
คำอธิบายรายวิชา     Course Deion
    Practise m
วัตถุประสงค์     Course Objectives
    1.To facili
วัน/เวลา/สถานที่     sec.801 Tu.&Th. 9.00-10.30 #
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     FoundationFundamental English
เกณฑ์การวัดผล     
การประเมินผลการเรียน     The final mark will be average
การให้นิสิตเข้าพบ     Thursday 13.00–16.00 Office
ข้อกำหนดในการเรียน     Class Regulations
    1.Students

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top