134332 การส่งเสริมการขาย  
Sales Promotion
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 134332 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ทัชชากร วรัญญา  สัมมะสุต
วิชาพื้นฐาน 134111 Principles of Marketing
คำอธิบายรายวิชา     ความหมาย ความสำคัญ วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์     นำกระบวนการของการสื่อสารการตลาด
วัน/เวลา/สถานที่     ทุกวัน พฤหัส เวลา 13.00 – 16.
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. Introduction to Marketing C
เกณฑ์การวัดผล     1. การสอบกลางภาค 25 %
    2.s
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ป
การให้นิสิตเข้าพบ      จันทร์ และ พฤหัสบดี เวลา 9.00
ข้อกำหนดในการเรียน     1.นิสิตที่ขาดเรียนมากกว่า 3 ครั้ง

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top