134332 การส่งเสริมการขาย  
Sales Promotion
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 134332 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ทัชชากร วรัญญา  สัมมะสุต
วิชาพื้นฐาน 134111 Principles of Marketing
คำอธิบายรายวิชา     ???????? ????????? ??????????
วัตถุประสงค์     ??????????????????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     ?????? ????? ???? 13.00 – 16.
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. Introduction to Marketing C
เกณฑ์การวัดผล     1. ???????????? 25 %
    2.s
การประเมินผลการเรียน     ????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ      ?????? ??? ???????? ???? 9.00
ข้อกำหนดในการเรียน     1.??????????????????????? 3 ????

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top