752111 ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า  
Information Resources for Research
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 752111 ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า (Information Resources for Research)
จำนวนหน่วยกิต 1  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน อาภากร  ธาตุโลหะ
วิชาพื้นฐาน ไม่มี
คำอธิบายรายวิชา      ความสำคัญของสารสนเทศ และแหล่งสารสนเทศ การใช้เทคโนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด การเลือก การเขียนรายงาน
วัตถุประสงค์     ให้นิสิตเข้าใจความสำคัญของการศึกษาค้นคว้า ความหมายและความสำคัญของสารสนเทศ ห้องสมุดและวัสดุสารสนเทศในห้องสมุด ห้องสมุดวิทยาเขตศรีราชา ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดเก็บ เครื่องมือช่วยค้นทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีสืบค้น การเขียนรายงานและบรรณานุกรม
วัน/เวลา/สถานที่     วันจันทร์ เวลา 10.00 – 12.00 น. หมู่ 800 ก้อง 1101
    วันจันทร์ เวลา 13.00 – 15.00 น. หมู่ 851 ห้อง 1101
    วันจันทร์ เวลา 08.00 -10.00 น. หมู่ 850 ห้อง 1101
    วันจันทร์ เวลา 15.00 -17.00 น. หมู่ 801 ห้อง 1101
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     อาภากร ธาตุโลหะ. 2554. ห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า. พิมพ์ครั้งที่ 2. ชลบุรี :
    โฮ่โกะเพลส.
    
เกณฑ์การวัดผล     แบบฝึกหัดและการทดสอบระหว่างชั่วโมงสอน
การประเมินผลการเรียน     แบบฝึกหัดและการทดสอบระหว่างชั่วโมงสอนสอน 40 %
    กิจกรรม20%สอบปลายภาค 40 %
การให้นิสิตเข้าพบ     ทุกวันอังคาร พฤหัสและศุกร์ เวลา 15.00 -18.00 น.
ข้อกำหนดในการเรียน     1) นิสิตต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียน 2) นิสิตที่มีความจำเป็น ไม่สามารถเข้าเรียนต้องส่งใบลา 3) นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดคุณภาพ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top