752111 ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า  
Information Resources for Research
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 752111 ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า (Information Resources for Research)
จำนวนหน่วยกิต 1  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน อาภากร  ธาตุโลหะ
วิชาพื้นฐาน ?????
คำอธิบายรายวิชา      ??????????????????? ??????????????? ???????????????????????????????????????? ???????? ?????????????
วัตถุประสงค์     ???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ???????????????????????????????? ?????????????????????? ????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ????????????? ??????????????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     ????????? ???? 10.00 – 12.00 ?. ???? 800 ??? 1101
    ????????? ???? 13.00 – 15.00 ?. ???? 851 ??? 1101
    ????????? ???? 08.00 -10.00 ?. ???? 850 ??? 1101
    ????????? ???? 15.00 -17.00 ?. ???? 801 ??? 1101
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ?????? ????????. 2554. ?????????????????????????????????????????. ???????????? 2. ?????? :
    ??????????.
    
เกณฑ์การวัดผล     ???????????????????????????????????
การประเมินผลการเรียน     ?????????????????????????????????????? 40 %
    ???????20%?????????? 40 %
การให้นิสิตเข้าพบ     ??????????? ????????????? ???? 15.00 -18.00 ?.
ข้อกำหนดในการเรียน     1) ???????????????????????????? 80% ??????????? 2) ???????????????????? ?????????????????????????? 3) ???????????????????????????????????????????????????????????????????

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top