132321 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
Human Resource Development
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 132321 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน จุฑามาศ  ทวีไพบูลย์วงษ์
วิชาพื้นฐาน 132221 ???????????????????????
คำอธิบายรายวิชา     ?????? ??????? ???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
     Concepts, principles, and components of human resource development in an organization. Roles of human resource development manager. Process of human resource development
วัตถุประสงค์     1. ??????????????????????????????????????????????????????????????
    2. ?????????????????????????????????????????????
    3. ?????????????????????????????????????
    4. ??????????????????????????????? ????????????????????????????? ????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     ?????? ?????????? 2557
    ???? 800 ??????????? ???? 13.00-16.00 ?. ??? 17205
     ???? 850 ??????????? ???? 16.30-19.30 ?. ??? 17205
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     Werner, J.M., & DeSimone, R.L. 2012. Human Resource Development. 6thed. Mason, OH: Cengage/South-Western.
เกณฑ์การวัดผล     1. ???????? 45%
     ????????? 20%
     ?????????? 25%
    2. ???????????????????????? 10%
    3. ??????????????????????????????? HRD (????????/???) 15%
     ?????????+PowerPoint 5%
     ???????????? 5%
     ????????????????? 5%
    4. ??????????????? (???????*) 15%
     ?????????+PowerPoint 5%
     ???????????? 10%
    5. ?????????????? (???????*) 15%
     ?????????+PowerPoint 5%
     ???????????? 10%
การประเมินผลการเรียน     ?????????????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ????????? ?????????????? ???? 9.00-12.00 ? ??????/??????????????????????????
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ???????? Learning Center ????????????????? ??????????????? ??????? ?????????????????????????????? ????????????????????????????? ??????????? e-mail address ??????????????
    2. ???????????????????????????? 36 ?????? ?????????????
    3. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    4. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
    5. ????????????????????????????????????????????/???????????????????????
    6. ???????????????? ???????????????????????????????????????????????????? (??????????????????) ???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top