132321 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
Human Resource Development
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 132321 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน จุฑามาศ  ทวีไพบูลย์วงษ์
วิชาพื้นฐาน 132221 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
คำอธิบายรายวิชา     แนวคิด หลักการ และส่วนประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร บทบาทของผู้จัดการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
     Concepts, principles, and components of human resource development in an organization. Roles of human resource development manager. Process of human resource development
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    2. สามารถประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานได้
    3. เสริมสร้างวินัยในการอยู่ในสังคมแก่นิสิต
    4. เพื่อฝึกทักษะในการทำงานเป็นกลุ่ม การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ และการบริหารเวลา
วัน/เวลา/สถานที่     ภาคต้น ปีการศึกษา 2557
    หมู่ 800 วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 17205
     หมู่ 850 วันพฤหัสบดี เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง 17205
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     Werner, J.M., & DeSimone, R.L. 2012. Human Resource Development. 6thed. Mason, OH: Cengage/South-Western.
เกณฑ์การวัดผล     1. คะแนนสอบ 45%
     สอบกลางภาค 20%
     สอบปลายภาค 25%
    2. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 10%
    3. การค้นคว้าเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับ HRD (งานเดี่ยว/คู่) 15%
     การนำเสนอ+PowerPoint 5%
     รูปเล่มรายงาน 5%
     เอกสารสรุปเนื้อหา 5%
    4. สัมภาษณ์รุ่นพี่ (งานกลุ่ม*) 15%
     การนำเสนอ+PowerPoint 5%
     รูปเล่มรายงาน 10%
    5. สัมภาษณ์กิจการ (งานกลุ่ม*) 15%
     การนำเสนอ+PowerPoint 5%
     รูปเล่มรายงาน 10%
การประเมินผลการเรียน     การประเมินผลพิจารณาจากคะแนนโดยอิงกลุ่มและเกณฑ์
การให้นิสิตเข้าพบ     วันจันทร์ และวันพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น และวัน/เวลาอื่นที่นัดหมายกับนิสิต
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตใช้ Learning Center คณะวิทยาการจัดการ เพื่อทราบประกาศ การบ้าน รายงานที่ได้รับมอบหมายของรายวิชา โดยนิสิตทุกคนที่ลงทะเบียนเรียน ต้องลงทะเบียน e-mail address ผู้เรียนในระบบ
    2. นิสิตต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง จึงมีสิทธิ์สอบ
    3. นิสิตต้องแต่งกายถูกต้องตามระเบียบการแต่งกายของมหาวิทยาลัยในการเข้าชั้นเรียนและติดต่อผู้สอน
    4. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    5. นิสิตต้องรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายโดยส่งงาน/นำเสนองานตามเวลาที่กำหนด
    6. การนำเสนองานกลุ่ม สมาชิกกลุ่มทุกคนต้องเข้าเรียนในวันนำเสนองานกลุ่มของตนเอง (แม้ไม่ใช่ผู้นำเสนอ) หากมีเหตุอันจำเป็นยิ่งที่ทำให้ไม่สามารถเขาเรียนได้ สมาชิกในกลุ่มต้องแจ้งให้ผู้สอนทราบโดยเร็วและแจ้งก่อนชั่วโมงเรียน

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top