763311 การจัดการและการดำเนินการในธุรกิจโรงแรม  
Management and Operations in Hotel Business
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 763311 การจัดการและการดำเนินการในธุรกิจโรงแรม (Management and Operations in Hotel Business)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน กลุ่มผู้ประสานงาน  วิชา
วิชาพื้นฐาน 761111
คำอธิบายรายวิชา     พัฒนาการของอุตสาหกรรมโรงแรม ประเภทและแนวคิดการจัดการโรงแรม โครงสร้างการจัดการ ระบบและการดำเนินการ งานส่วนหน้า การเตรียมและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม งานแม่บ้าน บัญชีและการควบคุม แนวโน้มของอุตสาหกรรมโรงแรม
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้และสามารถอธิบายถึงประวัติของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม
    2. เพื่อให้นิสิต มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจโรงแรมในแผนกต่างๆ
    3. เพื่อให้นิสิตสามารถอธิบายหลักการจัดการ สายงาน และการจัดการส่วนต่างๆของธุรกิจโรงแรม
    4. เพื่อให้นิสิตสามารถสรุปโครงสร้างของการจัดการโรงแรมได้
    5. เพื่อให้นิสิตสามารถวิเคราะห์และค้นหาตัวแปรที่มีผลต่อการจัดการของแผนกต่างๆของธุรกิจโรงแรมได้
    6. เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ทางทฤษฎีใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ในการจัดการของธุรกิจโรงแรม
    7. เพื่อให้นิสิตสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพและกล้าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียน
วัน/เวลา/สถานที่     วันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น. (13.00-16.00 น.)
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. จิตต์โสภิณ มีระเกตุ . 2546 . เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการและดำเนินการในธุรกิจโรงแรม
    2. Alan T. Stutts .,(2001) Hotel and Lodging Management : An Introduction
    3. Gray , William S.,Liguri,Salvatore C., (1996) Hotel and Motel Management and Operation :3rd
     Edition, New York
    4. Rutherford , Denny G ., (1995) Hotel Management and Operation : 2nd Edition ,New York
    5. Powers Barrow ., (2000) Introduction to Management in the Hospitality : 6th Edition , New York
เกณฑ์การวัดผล     1. สอบกลางภาค ร้อยละ 45
    2. สอบปลายภาค ร้อยละ 40
    3. กิจกรรมกลุ่มและการนำเสนอ ร้อยละ 10
    4. กิจกรรมเดี่ยว ร้อยละ 5
การประเมินผลการเรียน     คะแนนรวม โดยพิจารณาคะแนนทั้งกลุ่มและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ชั่วโมงของเวลาเรียนทั้งหมด
    2. นิสิตต้องแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกครั้งที่เข้าห้องเรียน มิฉะนั้น จะถูกเชิญออกจากห้อง
    3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top