134422 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา  
Product and Price Policyscrip
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 134422 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา (Product and Price Policyscrip)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ภูวาเดช  โหราเรือง
วิชาพื้นฐาน หลักการตลาด (Principles of Marketing) (รหัสวิชา นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา เปลี่ยนจาก 134422 เป็น 134331)
คำอธิบายรายวิชา     แนวความคิดต่างๆ ของผู้บริหารในการวางแผนและกำหนดนโยบายผลิตภัณฑ์และราคา การกำหนดส่วนประสมผลิตภัณฑ์ การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และราคาให้สอดคล้องกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตทราบแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การวางแผนและการกำหนดนโยบายผลิตภัณฑ์และราคาในทางทฤษฎี
    2. เพื่อให้นิสิตทราบถึงแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และราคา
    3. เพื่อให้นิสิตได้ฝึกคิดการนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดและการวางแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดจนการวิเคราะห์กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และราคาจากโฆษณาจริงที่ปรากฏ
    4. เพื่อให้นิสิตใช้เป็นแนวทางในการนำไปประกอบวิชาชีพ
    5. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ และติดตามสถานการณ์ทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง ทราบเหตุการณ์ปัจจุบันโดยติดตามข่าวสารทางการตลาด
    
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 วันจันทร์ 09.00-16.00 น. ห้อง 17209
    หมู่ 850 วันจันทร์ 16.30-19.30 น. ห้อง 17209
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1 เอกสารประกอบการสอน ดร.ภูวาเดช โหราเรือง
    2 Product Management, 3 nd edition, Lehmann and Winer, McGraw-Hill, 1997
    3 Product Strategy and Management, Baker and Hart, Prentice Hall, 1999
    4 Pricing: Making Profitable Decisions, 2nd edition, Kent B.Monroe, 1990.
    5. Aaker's Brand Equity Model: EURIB, European Institute for Brand Management
    6 กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมโครงการ Business Incubator ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 9 ;2556-2557
    7 กรณีศึกษา ผลการการวิจัย และ วางแผนกลยุทธ์ ตราสินค้า สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ Commodity Product บรรษัทเอกชน, ดร.ภูวาเดช โหราเรือง; 2549
    
เกณฑ์การวัดผล     1. ชิ้นงานกลุ่ม (กลุ่มละ 10 คน) ร้อยละ 20
    2. สอบกลางภาค ร้อยละ 30
    3. สอบปลายภาค ร้อยละ 30
    4. การมีส่วนร่วมในการเรียน ร้อยละ 20
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยใช้เกณฑ์ทบวงมหาวิทยาลัย
การให้นิสิตเข้าพบ     วันจันทร์ เวลา 10.00-11.00 น.
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top