134422 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา  
Product and Price Policyscrip
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 134422 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา (Product and Price Policyscrip)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ภูวาเดช  โหราเรือง
วิชาพื้นฐาน ??????????? (Principles of Marketing) (???????? ?????????????????????? ?????????? 134422 ???? 134331)
คำอธิบายรายวิชา     ?????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1. ????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
    2. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    3. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
    4. ???????????????????????????????????????????????
    5. ???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     ???? 800 ????????? 09.00-16.00 ?. ??? 17209
    ???? 850 ????????? 16.30-19.30 ?. ??? 17209
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1 ?????????????????? ??.??????? ????????
    2 Product Management, 3 nd edition, Lehmann and Winer, McGraw-Hill, 1997
    3 Product Strategy and Management, Baker and Hart, Prentice Hall, 1999
    4 Pricing: Making Profitable Decisions, 2nd edition, Kent B.Monroe, 1990.
    5. Aaker's Brand Equity Model: EURIB, European Institute for Brand Management
    6 ????????? ??????????????????????? Business Incubator ????????????????????????? 9 ;2556-2557
    7 ????????? ????????????? ??? ???????????? ????????? ???????????????????? Commodity Product ???????????, ??.??????? ????????; 2549
    
เกณฑ์การวัดผล     1. ??????????? (??????? 10 ??) ?????? 20
    2. ????????? ?????? 30
    3. ?????????? ?????? 30
    4. ??????????????????????? ?????? 20
    
การประเมินผลการเรียน     ????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ????????? ???? 10.00-11.00 ?.
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ?????????????????????????????? 36 ??????
    2. ???????????????????????????????????????????????????????????
    3. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
    
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top