999033 ศิลปะเพื่อการดำเนินชีวิต  
Arts of Living
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 999033 ศิลปะเพื่อการดำเนินชีวิต (Arts of Living)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ภูวาเดช  โหราเรือง
วิชาพื้นฐาน --
คำอธิบายรายวิชา      การดำเนินชีวิตในสังคม ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น ทักษะวิธีคิดแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม ศิลปะการสื่อสาร บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลในครอบครัวในสังคมและในการทำงาน
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้เข้าใจวิธีการคิดวิจารณ์ด้วยเหตุผล และการคิดแบบริเริ่ม สร้างสรรค์
    2. เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของชีวิตตนเองและเข้าใจผู้อื่น
    3. เพื่อเรียนรู้ศิลปะการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
    4. เพื่อเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลในครอบครัวและสังคม
    5. เพื่อเรียนรู้วิธีการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
    6. เพื่อเรียนรู้วิธีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
    7. เพื่อให้รู้หลักจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและตระหนักถึงความสำคัญของการมีวินัย
    ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ
    
วัน/เวลา/สถานที่     --
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ตำราหรือเอกสารหลัก
    หนังสือ 999033 ศิลปะการดำเนินชีวิต ( Arts Of Living ) ในโครงการบริหารวิชาบูรณาการ
    
เกณฑ์การวัดผล      ร้อยละ
    1. สอบกลางภาค 35
    2. สอบปลายภาค 35
    3. กิจกรรม และ รายงาน 25
     - รายงานการเรียนรู้วัฒนธรรม แง่คิดการดำเนินชีวิต จากภาพยนต์ (ร้อยละ 10)
     - การฝึกมารยาทสากลบนโต๊ะอาหาร (นอกสถานที่) (ร้อยละ 10)
     - การเข้าร่วมฟังการบรรยายด้านจริยธรรม หรือ
     กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย หรือ คณะ ตามที่ได้รับ
     มอบหมายจากอาจารย์ผู้ประสานงาน (ร้อยละ 5)
    4. คะแนนการเข้าชั้นเรียน 5
     รวม 100
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยใช้เกณฑ์ทบวงมหาวิทยาลัย
การให้นิสิตเข้าพบ     เมื่อจบการบรรยายในแต่ละครั้ง
ข้อกำหนดในการเรียน     - นิสิตต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ชั่วโมงของเวลาเรียนทั้งหมด
    - นิสิตต้องแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกครั้งที่เข้าห้องเรียน มิฉะนั้น จะถูกเชิญออกจากห้อง
    - นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ ซึ่งหากนิสิตไม่ปฎิบัติตาม อาจารย์จะหักคะแนนครั้งละ 1 คะแนน
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top