131333 หลักการประกันชีวิต  
Principles of Life Insurance
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 131333 หลักการประกันชีวิต (Principles of Life Insurance)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน อมร  เลิศในสัตย์
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     ????? ?????? ????????????????????????? ???????? ???????????????????????? ??????????????? ??????????????????? ?????????????????? ??????????????????????????? ? ??????????????????????????? ????????????????????????? ?????????????????? (?????????????? ??????????? ???????????) ?????????????????????????? ???????????????? ??????????????
วัตถุประสงค์     ?????????????????????????????????????? ????????????????????? ?????????????????????? ????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     ???????? ???? 800 ???? 9.00 – 12.00 ?. ??? 10205
    ???????? ???? 850 ???? 13.00 – 16.00 ?. ??? 10205
    
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. ??????????????????????????????????? (Principles of Insurance) ???????? 1-8, ????????????????????????????
    2. ?????????????????? ??? ?. ??? ???????????
    3. ????????????????????????????????????? ???.
เกณฑ์การวัดผล     Workshop 6 ???? ? ?? 5 ????? ??? 30 ?????
    ????????? 30 ?????
    ?????????? 40 ?????
    ??? 100 ?????
การประเมินผลการเรียน     ????????????????? ???????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     1. ?????????? ??? 081-8391872
    2. ?? e-mail : lertnai@hotmail.com, amorn_l@muangthai.co.th
    3. ?? Facebook: Amorn Lertnaisat
ข้อกำหนดในการเรียน     1.?????????????????????????????? 36 ??????
    2.???????????????????????????????????????????????????????????
    3.????????????????????????????????????????????????????????????????????
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top