131333 หลักการประกันชีวิต  
Principles of Life Insurance
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 131333 หลักการประกันชีวิต (Principles of Life Insurance)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน อมร  เลิศในสัตย์
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     ที่มา ลักษณะ และประเภทของการประกันชีวิต เงินบำนาญ การประกันชีวิตควบการลงทุน การประกันสุขภาพ การประกันอุบัติเหตุ การประกันโรคร้ายแรง และการประกันภัยเพิ่มเติมต่าง ๆ การกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย เงื่อนไขและสิทธิในกรมธรรม์ ผลประโยชน์ของลูกจ้าง (การประกันกลุ่ม เงินได้ประจำ และเงินบำนาญ) การลงทุนของบริษัทประกันชีวิต โครงสร้างการบริหาร และระบบการตลาด
วัตถุประสงค์     เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงหลักการประกันชีวิต และกรณีที่เกิดขึ้นจริง เพื่อประโยชน์ในวิชาชีพ และชีวิตประจำวัน
วัน/เวลา/สถานที่     วันศุกร์ หมู่ 800 เวลา 9.00 – 12.00 น. ห้อง 10205
    วันศุกร์ หมู่ 850 เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง 10205
    
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการประกันภัย (Principles of Insurance) หน่วยที่ 1-8, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    2. เอกสารประกอบการสอน โดย อ. อมร เลิศในสัตย์
    3. เอกสารการประกันชีวิตและการประกันภัยของ คปภ.
เกณฑ์การวัดผล     Workshop 6 ครั้ง ๆ ละ 5 คะแนน รวม 30 คะแนน
    สอบกลางภาค 30 คะแนน
    สอบปลายภาค 40 คะแนน
    รวม 100 คะแนน
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดโดยอิงกลุ่ม และอิงเกณฑ์ประกอบกัน
การให้นิสิตเข้าพบ     1. ทางโทรศัพท์ โทร 081-8391872
    2. ทาง e-mail : lertnai@hotmail.com, amorn_l@muangthai.co.th
    3. ทาง Facebook: Amorn Lertnaisat
ข้อกำหนดในการเรียน     1.นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2.นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3.นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top