754112 ภาษาอังกฤษ II  
Fundamental English II
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 754112 ภาษาอังกฤษ II (Fundamental English II)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน มณีทิพย์  กิจทวีสมบูรณ์
วิชาพื้นฐาน 355112754111 ภาษาอังกฤษ I
คำอธิบายรายวิชา     โครงสร้างและพัฒนาทักษะการฟัง
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงโครงสร้าง
วัน/เวลา/สถานที่      w
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน      1. หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เกณฑ์การวัดผล      1. ในชั้นเรียน 40 คะแนน
    sc
การประเมินผลการเรียน     พิจารณาจากคะแนนรวมทั้งหมด 100
การให้นิสิตเข้าพบ     
ข้อกำหนดในการเรียน      1. นิสิตขาดเรียนได้ไม่เกินร้อย

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top