760221 การบัญชีขั้นสูง I  
Principles of Advanced Accounting I
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 760221 การบัญชีขั้นสูง I (Principles of Advanced Accounting I)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน นิตยา  งามแดน
วิชาพื้นฐาน 01130112 การบัญชีชั้นกลาง I และ 01130211 การบัญชีขั้นกลาง II
คำอธิบายรายวิชา      แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับธุรกิจฝากขาย กิจการร่วมค้า กิจการขายผ่อนชำระ ธุรกิจลิสซิ่ง การบัญชีสำนักงานใหญ่-สาขา การชำระบัญชีของธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด
     Accounting practice for various types of businesses; consignment; joint venture; installment sales; leasing business; head office and branch accounting; business liquidations, accounting changes and error correction.
    
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับธุรกิจเฉพาะลักษณะต่างๆ
    2. เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงการบัญชีสำหรับสำนักงานใหญ่และสาขา
    4. เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงการเลิกกิจการ และการชำระบัญชีของธุรกิจ
    
วัน/เวลา/สถานที่     หมู่ 800 วันจันทร์ เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง 10208
    หมู่ 850 วันจันทร์ เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง 10208
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ตำราหลัก: การบัญชีชั้นสูง 1 อาจารย์ขวัญสกุล เต็งอำนวย
    
    ตำราเสริม: การบัญชีชั้นสูง 1 อาจารย์สุรชัย เอมอักษร, รศ. สุชาติ เหล่าปรีดา และ อ.วิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์, อ.นุชจรี พิเชฐกุล, Advanced Accounting by Hoyle/Schaefer/Doupnik และ มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การวัดผล      การศึกษาค้นคว้า/รายงาน/การบ้าน 12%
     - การบ้านและงานที่มอบหมาย 12%
     การสอบ 88%
     - ทดสอบย่อย 8%
     - สอบกลางภาค, ปลายภาค 80%
     รวม 100%
    
การประเมินผลการเรียน     ตัดเกรดตามเกณฑ์ 51 = D
     81 ขึ้นไป = A
การให้นิสิตเข้าพบ     วันอังคาร เวลา 9.00-11.30 น.
    วันพุธ เวลา 9.00-11.30 น.
    ณ ห้องพักอาจารย์ 10418
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
    2. นิสิตต้องเข้าเรียนให้ตรงเวลา
    3. นิสิตต้องแต่งกายถูกระเบียบเรียบร้อย เมื่อเข้าชั้นเรียนหรือเข้ามาขอคำปรึกษาจากอาจารย์
    4. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงหรือกระทำสิ่งใดอันเป็นการรบกวนขณะทำการเรียนการสอน
    
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top