760221 การบัญชีขั้นสูง I  
Principles of Advanced Accounting I
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 760221 การบัญชีขั้นสูง I (Principles of Advanced Accounting I)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน นิตยา  งามแดน
วิชาพื้นฐาน 01130112 ??????????????? I ??? 01130211 ??????????????? II
คำอธิบายรายวิชา      ?????????????????????????????????????? ????????????? ????????????????? ???????????? ???????????????????-???? ???????????????????? ????????????????????????????????????????????
     Accounting practice for various types of businesses; consignment; joint venture; installment sales; leasing business; head office and branch accounting; business liquidations, accounting changes and error correction.
    
วัตถุประสงค์     1. ???????????????????????????????????????????????????????????????????
    2. ????????????????????????????????????????????????????
    4. ????????????????????????????????? ???????????????????????
    
วัน/เวลา/สถานที่     ???? 800 ????????? ???? 9.00-12.00 ?. ??? 10208
    ???? 850 ????????? ???? 16.30-19.30 ?. ??? 10208
    
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ????????: ?????????????? 1 ??????????????? ????????
    
    ?????????: ?????????????? 1 ????????????? ????????, ??. ?????? ?????????? ??? ?.??????? ??????????????, ?.?????? ????????, Advanced Accounting by Hoyle/Schaefer/Doupnik ??? ???????????????????????????
เกณฑ์การวัดผล      ???????????????/?????/??????? 12%
     - ?????????????????????? 12%
     ?????? 88%
     - ????????? 8%
     - ?????????, ??????? 80%
     ??? 100%
    
การประเมินผลการเรียน     ??????????????? 51 = D
     81 ?????? = A
การให้นิสิตเข้าพบ     ???????? ???? 9.00-11.30 ?.
    ?????? ???? 9.00-11.30 ?.
    ? ????????????? 10418
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ?????????????????????????????? ?????? 80 ?????????????????
    2. ??????????????????????????
    3. ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
    4. ?????????????????????????????????????????????????????????????????
    
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top