130101 การบัญชีทั่วไป  
General Accounting
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 130101 การบัญชีทั่วไป (General Accounting)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน นิตยา  งามแดน
วิชาพื้นฐาน ไม่มี :.ki
คำอธิบายรายวิชา     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักแ
วัตถุประสงค์     1.เพื่อให้นิสิตเข้าใจ
วัน/เวลา/สถานที่     วันพุธ เวลา 13.00-17.00 น. ห้อง
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. เอกสารของผู้สอน
เกณฑ์การวัดผล     การบ้าน 10%
    รายงาน 5%
    ทดสอบ
การประเมินผลการเรียน     การตัดคะแนนพิจารณาจากคะแนนกลุ่ม
การให้นิสิตเข้าพบ     วันจันทร์ 13.00 - 16.00 น.
    ว
ข้อกำหนดในการเรียน     1.นิสิตต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top