130101 การบัญชีทั่วไป  
General Accounting
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 130101 การบัญชีทั่วไป (General Accounting)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน นิตยา  งามแดน
วิชาพื้นฐาน ????? :.ki
คำอธิบายรายวิชา     ?????????????????????????????
วัตถุประสงค์     1.???????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     ?????? ???? 13.00-17.00 ?. ???
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. ??????????????
เกณฑ์การวัดผล     ??????? 10%
    ????? 5%
    ?????
การประเมินผลการเรียน     ???????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ????????? 13.00 - 16.00 ?.
    ?
ข้อกำหนดในการเรียน     1.??????????????????????????????

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top