133322 การจัดการการขนส่ง  
Transportation Management
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 133322 การจัดการการขนส่ง (Transportation Management)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน พงศ์ภัค  บานชื่น
วิชาพื้นฐาน 132111 หลักการจัดการ
คำอธิบายรายวิชา     การดำเนินงานด้านการขนส่ง ความส
วัตถุประสงค์     1.เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงบทบาทความ
วัน/เวลา/สถานที่     วัน พุธ เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา (2543),
เกณฑ์การวัดผล     1. การเข้าชั้นเรียน ร้อยละ 5
    
การประเมินผลการเรียน     80-100% A
    70-79% B
    60-69% C
การให้นิสิตเข้าพบ     ทุกวันพฤหัสบดี 13.30-16.30 น.
ข้อกำหนดในการเรียน     1.นิสิตขาดเรียนได้ไม่เกินร้อยละ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top