754113 ภาษาอังกฤษ III  
Fundamental English III
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 754113 ภาษาอังกฤษ III (Fundamental English III)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน อำพล  วิจิตขจี
วิชาพื้นฐาน 754112 ???? ?????????????????
คำอธิบายรายวิชา     ?????????????????????????? ??? ???? ????? ?????????????????????????? 4 ????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
วัตถุประสงค์     ????????????????????????????????? ????? ??? ???? ???????????????????????????? 4 ????? ????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
วัน/เวลา/สถานที่      ???? 805 ??? 09.00-12.00 ??? 10204
    
     ???? 803 ??? 16.30-19.30 ??? 10303
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ??????????? Foundation English III
    ??????? Man with the golden gun
    ?????????? ???????
เกณฑ์การวัดผล     1. ????????? 30 ?????
    2. ?????????? 30 ?????
    3. ????????????????? 10 ?????
    4. ????? 10 ?????
    5. ????????????? 5 ?????
    6. ???????????????????? 5 ?????
    7. ?????????????????? 10 ?????
     ??? 100 ?????
    
การประเมินผลการเรียน     ???????
    80 - 100 4.0 A
    75 - 79 3.5 B+
    70 – 74 3.0 B
    65 – 69 2.5 C+
    60 – 64 2.0 C
    55 - 59 1.5 D+
    50 - 54 1.0 D
    ??????? 50 0.0 F
    
    
การให้นิสิตเข้าพบ     ?????? 13.30-16.30
ข้อกำหนดในการเรียน     1. ??????????????????????????????? 80 % ????????????????? ??????????????????
    2. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    4. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
    5. ???????????????? ??????????????????????
    6. ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
    7. ?????????????????? ?????????? ??????????
    8. ?????????????????????????????????????????????
    9. ????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
    10. ?????????? ??????????????????????????
    11. ???????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ????????????????????? ?????? ?????????????????????
    
    

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top