754113 ภาษาอังกฤษ III  
Fundamental English III
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 754113 ภาษาอังกฤษ III (Fundamental English III)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน อำพล  วิจิตขจี
วิชาพื้นฐาน 754112 หรือ กำหนดจากผลสอบเข้า
คำอธิบายรายวิชา     โครงสร้างที่สำคัญของภาษาฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน โดยให้ประสานสัมพันธ์กันทั้ง 4 ทักษะ เน้นความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อความหมายได้โดยถูกต้อง ในระดับที่มีความยากและสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์     เพื่อให้ทราบโครงสร้างที่สำคัญของภาษา ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียนโดยให้ประสานสัมพันธ์ทั้ง 4 ทักษะ และสามารถใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อความหมายให้ถูกต้อง ในระดับที่มีความยากและสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น
วัน/เวลา/สถานที่      หมู่ 805 พุธ 09.00-12.00 ห้อง 10204
    
     หมู่ 803 พุธ 16.30-19.30 ห้อง 10303
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     หนังสือเรียน Foundation English III
    นอกเวลา Man with the golden gun
    ทักษะการฟัง กำหนดเอง
เกณฑ์การวัดผล     1. สอบกลางภาค 30 คะแนน
    2. สอบปลายภาค 30 คะแนน
    3. หนังสืออ่านนอกเวลา 10 คะแนน
    4. สอบฟัง 10 คะแนน
    5. เขียนเรียงความ 5 คะแนน
    6. เข้าชั้นเรียนและสนใจ 5 คะแนน
    7. สอบย่อยในชั้นเรียน 10 คะแนน
     รวม 100 คะแนน
    
การประเมินผลการเรียน     อิงเกณฑ์
    80 - 100 4.0 A
    75 - 79 3.5 B+
    70 – 74 3.0 B
    65 – 69 2.5 C+
    60 – 64 2.0 C
    55 - 59 1.5 D+
    50 - 54 1.0 D
    ต่ำกว่า 50 0.0 F
    
    
การให้นิสิตเข้าพบ     จันทร์ 13.30-16.30
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตเข้าชั้นเรียนต่ำกว่าร้อยละ 80 % ของเวลาเรียนทั้งหมด ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
    2. นิสิตที่แต่งกายผิดระเบียบมหาวิทยาลัยและมีความประพฤติไม่เรียบร้อยไม่อนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    4. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ
    5. งดใช้เครื่องมือใดๆ ในการสื่อสารในห้องเรียน
    6. ในการเรียนให้นิสิตใช้ตำราประกอบการเรียนใหม่เท่านั้น เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนของนิสิต
    7. ห้ามรับประทานอาหาร ของขบเคี้ยว ในห้องเรียน
    8. หากลากิจให้ยื่นใบลาก่อนวันที่มีการเรียนการสอน
    9. หากลาป่วยต้องส่งใบลาและใบรับรองแพทย์ ภายหลังทันทีในวันที่สามารถมาเรียนได้
    10. ในการลาใดๆ จะพิจารณาตามเหตุผลอันสมควร
    11. ตารางกิจกรรมการเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างเช่นกรณีที่มีการหยุดเรียน โดยคำสั่งของมหาวิทยาลัย รัฐบาล หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ
    
    

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top