754112 ภาษาอังกฤษ II  
Fundamental English II
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 754112 ภาษาอังกฤษ II (Fundamental English II)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ภัสรา  พงษ์สุขเวชกุล
วิชาพื้นฐาน 03754111 ภาษาอังกฤษ 1 (Fundamental English I) หรือกำหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย เฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ
คำอธิบายรายวิชา     โครงสร้างและพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับที่มีความยากและซับซ้อนปานกลาง เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิผลและเหมาะสม
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงโครงสร้างที่สำคัญของภาษาอังกฤษในระดับยากและซับซ้อนปานกลาง
    2. เพื่อให้นิสิตพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ
    3. เพื่อให้นิสิตมีความสามารถในการสื่อความหมายโดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิผลและเหมาะสม
    
วัน/เวลา/สถานที่     
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. ตำรา เรื่อง Fundamental English II
    2. หนังสืออ่านนอกเวลา เรื่อง Inventions that Changed the World สำนักพิมพ์ Pearson
    3. หนังสือฝึกทักษะการฟัง Impact Listening 2 สำนักพิมพ์ Pearson
เกณฑ์การวัดผล     1. ในชั้นเรียน 40 คะแนน
    - งานกลุ่ม 20 คะแนน ได้แก่ การสอบย่อย 10 คะแนน และการทำรายงาน 10 คะแนน
    - งานเดี่ยว 10 คะแนน
    - การมีส่วนร่วมทำกิจกรรมในชั้นเรียน 10 คะแนน
    2. สอบข้อเขียนกลางภาค 25 คะแนน
    3. สอบปลายภาค 35 คะแนน
    - ข้อเขียน
    - การฟัง
    - หนังสืออ่านนอกเวลา
การประเมินผลการเรียน     พิจารณาจากคะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน ตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ดังนี้
     คะแนน แต้มระดับคะแนน ระดับคะแนน
     80 - 100 4.0 A
     75 - 79 3.5 B+
     70 – 74 3.0 B
     65 – 69 2.5 C+
     60 – 64 2.0 C
     55 - 59 1.5 D+
     50 - 54 1.0 D
     ต่ำกว่า 50 0 F
    
การให้นิสิตเข้าพบ     ห้องพักอาจารย์ 10435 อีเมล์ patsara@src.ku.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top