754112 ภาษาอังกฤษ II  
Fundamental English II
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 754112 ภาษาอังกฤษ II (Fundamental English II)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน ภัสรา  พงษ์สุขเวชกุล
วิชาพื้นฐาน 03754111 ภาษาอังกฤษ 1 (Fundamental English I) หรือกำหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย เฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ
คำอธิบายรายวิชา     โครงสร้างและพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับที่มีความยากและซับซ้อนปานกลาง เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิผลและเหมาะสม
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงโครงสร้างที่สำคัญของภาษาอังกฤษในระดับยากและซับซ้อนปานกลาง
    2. เพื่อให้นิสิตพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ
    3. เพื่อให้นิสิตมีความสามารถในการสื่อความหมายโดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิผลและเหมาะสม
    
วัน/เวลา/สถานที่     วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 น.–12.00 น. หมู่เรียน 802 ห้อง 17212
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     1. ตำรา เรื่อง Fundamental English II
    2. หนังสืออ่านนอกเวลา เรื่อง Inventions that Changed the World สำนักพิมพ์ Pearson
    3. หนังสือฝึกทักษะการฟัง Impact Listening 2 สำนักพิมพ์ Pearson
เกณฑ์การวัดผล     1. ในชั้นเรียน 40 คะแนน
    - งานกลุ่ม 20 คะแนน ได้แก่ การสอบย่อย 10 คะแนน และการทำรายงาน 10 คะแนน
    - งานเดี่ยว 10 คะแนน
    - การมีส่วนร่วมทำกิจกรรมในชั้นเรียน 10 คะแนน
    2. สอบข้อเขียนกลางภาค 25 คะแนน
    3. สอบปลายภาค 35 คะแนน
    - ข้อเขียน
    - การฟัง
    - หนังสืออ่านนอกเวลา
การประเมินผลการเรียน     พิจารณาจากคะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน ตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ดังนี้
     คะแนน แต้มระดับคะแนน ระดับคะแนน
     80 - 100 4.0 A
     75 - 79 3.5 B+
     70 – 74 3.0 B
     65 – 69 2.5 C+
     60 – 64 2.0 C
     55 - 59 1.5 D+
     50 - 54 1.0 D
     ต่ำกว่า 50 0 F
    
การให้นิสิตเข้าพบ     ห้องพักอาจารย์ 10435 อีเมล์ patsara@src.ku.ac.th
ข้อกำหนดในการเรียน     1. นิสิตจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
    2. นิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชั้นเรียน
    3. นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะสอนอันจะมีผลทำให้การเรียนการสอนขาดซึ่งคุณภาพ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top