763447 ธุรกิจการจัดการประชุม  
Meeting and Convention Busines
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 763447 ธุรกิจการจัดการประชุม (Meeting and Convention Busines)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน อรรธิกา  พังงา
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     วิวัฒนาการของธุรกิจการจัดประชุมหรือนิทรรศการ ประเภ
วัตถุประสงค์     1) เพื่อให้นิสิตเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรม
วัน/เวลา/สถานที่     หม่ 800 วันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 10203
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     
การประเมินผลการเรียน     โดยพิจารณาคะแนนทั้งกลุ่มและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
การให้นิสิตเข้าพบ     วันพุธ เวลา 9.00-16.00 น. ajarnpla@yahoo.com
ข้อกำหนดในการเรียน     1) นิสิตต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง ของเวลาเรียนทั้งหมด มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์สอบ
    2) นิสิตจะต้องแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกครั้งที่เข้าห้องเรียน มิฉะนั้นจะถูกเชิญออกจากห้อง
    3) นิสิตต้องไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะการสอนอันจะมีผลทำให้การสอนขาดคุณภาพ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top