763447 ธุรกิจการจัดการประชุม  
Meeting and Convention Busines
 
หน้าแรก ศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ประมวลการสอน
 
เอกสารประกอบการสอน
 
การบ้าน รายงาน ประกาศ
 
นิสิตถาม - อาจารย์ตอบ
 
เกี่ยวกับผู้สอน
 
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
 
E-mail ผู้เรียน

 

 
ประมวลการสอน

ชื่อวิชา 763447 ธุรกิจการจัดการประชุม (Meeting and Convention Busines)
จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต
อาจารย์ผู้สอน อรรธิกา  พังงา
วิชาพื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา     ??????????????????????????????????????????? ?????
วัตถุประสงค์     1) ???????????????????????????????????????????????
วัน/เวลา/สถานที่     ??? 800 ???????? ???? 13.00-16.00 ?. ??? 10203
ตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     
เกณฑ์การวัดผล     
การประเมินผลการเรียน     ????????????????????????????????????????????
การให้นิสิตเข้าพบ     ?????? ???? 9.00-16.00 ?. ajarnpla@yahoo.com
ข้อกำหนดในการเรียน     1) ???????????????????????????? 36 ?????? ????????????????? ??????????????????????
    2) ????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
    3) ??????????????????????????????????????????????????????????????

ตารางกิจกรรมการเรียน

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติการ วันที่ แก้ไข

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 Top