วิสัยทัศน์และภารกิจของคณะวิทยาการจัดการ

ด้วยความมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในแต่ละสาขาออกสู่ตลาดงานอย่างต่อเนื่อง คณะวิทยาการจัดการ จึงได้บรรจุวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ ไว้ดังนี้
 
วิสัยทัศน์ (Vision) - "คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์การที่สร้างความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการให้กับภาคธุรกิจและภาครัฐของประเทศ"
 
ภารกิจ ( Mission ) - "สร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการที่ชี้นำและสนองความต้องการของภาครัฐ ภาคธุรกิจและสังคมอย่างมีความรับผิดชอบพร้อมนำองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศและระหว่างประเทศ"

วิสัยทัศน์ ภารกิจและวัตถุประสงค์คณะวิทยาการจัดการ ปรับปรุงใหม่
ในคราวการประชุม สัมมนาคณะวิทยาการจัดการ
วันที่ 21-23 มีนาคม 2548

   รายวิชาคณะวิทยาการจัดการ 
ค้นหารหัสวิชา/ชื่อวิชา/ชื่ออาจารย์ :    

  คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์การเรียนรู้
คณะวิทยาการจัดการ

หน้าโฮมเพจรายวิชาเดิม