Blue Sky ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2554
Blue Sky ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2555
Blue Sky ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2555
Blue Sky ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2555
Blue Sky ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2555
Blue Sky ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 เดือนมกราคม - มีนาคม 2556