กำหนดเวลาการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
   
ปี พ.ศ. 2561
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายค้นคว้าอิสระ (IS) ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 -19.00 น.,วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 -19.00 น.,วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 -19.00 น.,วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 -19.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าค้นคว้าอิสระ (IS) ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 -15.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย แผน ก และแผน ข ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 -19.00 น. และวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 08.00 -15.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 09.00 -11.30 น. และวันจันทร์์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 0140 -17.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.00 -17.00 น. และวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 09.00 -11.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ และปากเปล่าค้นคว้าอิสระ (IS)ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 -17.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าค้นคว้าอิสระ (IS) ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 -13.30 น. และการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายวิทยานิพนธ์ ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 -11.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายวิทยานิพนธ์ ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 -16.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายวิทยานิพนธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 -18.30 น. และการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายวิทยานิพนธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 -12.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายวิทยานิพนธ์ ในวันอาทิตย์์ที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-13.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายวิทยานิพนธ์ ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00-11.00 น.
 
ปี พ.ศ. 2560
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ (IS) ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าค้นคว้าอิสระ (IS) ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-21.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30-18.30 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.30 - 18.30 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ในวันเสาร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 19.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ในวันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. และวันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 - 21.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ในวันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.30 - 22.30 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายวิทยานิพนธ์ ในวันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 - 10.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายวิทยานิพนธ์ ในวันอาทิตย์ ที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ในวันอาทิตย์ ที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายค้นคว้าอิสระ ในวันอาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ในวันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 - 19.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายค้นคว้าอิสระ ในวันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 - 21.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ในวันพุธ ที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 11.30 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายวิทยานิพนธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 09.00 -16.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 16.30 -18.30 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายวิทยานิพนธ์ ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 - 11.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.00 -20.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 -11.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่า การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 -19.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่า การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ในพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 16.00 -18.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่า การศึกษาค้นคว้าอิสระ ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-19.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-14.30 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-19.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 18.00-20.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 เวลา 09.00-19.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 16.00-20.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 16.00-19.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00-19.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00-19.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ในวันเอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.30-20.30 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ในวันเพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-11.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 09.00-17.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น.
ร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น.
   
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
หรือ ตู้ปณ. 25 ปณจ. ทุ่งสุขลา ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0-3835-2381  โทรสาร 0-3835-2381