บทที่ 5 การบัญชีต้นทุนช่วง

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1.
ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของต้นทุนช่วง
ก. Continuous process
ข. Mass production
ค. Homogeneous product
ง. Failure cost

2.
ข้อใดคือการผลิตสินค้าเป็นจำนวนมาก
ก. Continuous process
ข. Mass production
ค. Homogeneous product
ง. Failure cost

3.
กระบวนการผลิตแยกเป็นแผนกๆแบบต่อเนื่องคือข้อใด
ก. Continuous process
ข. Mass production
ค. Homogeneous product
ง. Failure cost

4.
สินค้าที่มีลักษณะเหมือนกันเรียกว่า
ก. Continuous process
ข. Mass production
ค. Homogeneous product
ง. Failure cost

5.
วิธีที่จะทำให้การสั่งการผลิตของลูกค้ารายใดรายหนึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตปกติของบริษัทคือ
ก. Continuous process
ข. Mass production
ค. Homogeneous product
ง. Failure cost

6.
ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับต้นทุนช่วง
ก. แบ่งกระบวนการผลิตเป็นช่วงๆ มีการสะสมต้นทุนในแต่ละช่วง
ข. ระบบบัญชีที่ใช้กับธุรกิจที่ผลิตสินค้าจำนวนมาก
ค. ใช้กับธุรกิจที่มีกระบวนการผลิตสลับซับซ้อน
ง. ถูกทุกข้อ

7.
ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของต้นทุนสินค้า
ก. วัตถุดิบทางตรง
ข. ค่าแรงทางตรง
ค. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ง. ค่าใช้จ่ายการผลิต

8.
ในการวางแผนระบบบัญชีต้นทุนช่วง เพื่อจะให้เข้าใจถึงเส้นทางของต้นทุนการผลิตจะต้องทราบอะไร
ก. ที่ตั้งโรงงาน
ข. แบบของกระบวนการผลิต
ค. ลักษณะของสินค้า
ง. ถูกทุกข้อี

9.
ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของกระบวนการผลิตตามลักษณะต้นทุนช่วง
ก. Sequential processing
ข. Parallel processing
ค. Selective processing
ง. Product processing

10.
กิจการใดน่าจะไม่ใช้กระบวนการผลิตแบบตามลำดับ
ก. ปลากระป๋อง
ข. น้ำอัดลม
ค. น้ำตาล
ง. ซีเมนต์

11.
รายงานการผลิตจะแสดงรายละเอียดเป็นขั้นตอนดังข้อใด
ก. ปริมาณการผลิต ต้นทุนการผลิต ต้นทุนหน่วยที่ผลิต
ข. ปริมาณการผลิต ต้นทุนการผลิต ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนหน่วยที่ผลิต
ค. ปริมาณการผลิต หน่วยเทียบเท่า ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนหน่วยที่ผลิตี
ง. ปริมาณการผลิต หน่วยเทียบเท่า ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนหน่วยที่ผลิต ต้นทุนงานระหว่างทำปลายงวด

12.
การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยเทียบเท่าสำเร็จรูป อยู่ในขั้นที่เท่าไร
ก. 2
ข. 3
ค. 4
ง. 5

13.
สูตรในการคำนวณต้นทุนปัจจัยการผลิตต่อหน่วยเทียบเท่าตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
ก. ต้นทุนต่อหน่วยเทียบเท่า = ต้นทุนงานระหว่างทำต้นงวด+ต้นทุนระหว่างงวด
ข. ต้นทุนต่อหน่วยเทียบเท่า = ต้นทุนงานระหว่างทำต้นงวด-ต้นทุนระหว่างงวด
ค. ต้นทุนต่อหน่วยเทียบเท่า = (ต้นทุนงานระหว่างทำต้นงวด+ต้นทุนระหว่างงวด)
ปริมาณหน่วยเทียบเท่าที่ผลิตทั้งสิ้นระหว่างงวด

ง. ต้นทุนต่อหน่วยเทียบเท่า = (ต้นทุนระหว่างงวด)
ปริมาณหน่วยเทียบเท่าที่ผลิตระหว่างงวด

14.
สภาวะราคาปัจจัยการผลิตของสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงควรใช้วิธีตีราคาแบบใด
ก. ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average)
ข. เข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
ค. เข้าหลังออกก่อน (LIFO)
ง. ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเคลื่อนที่ (Moving Average)

15.
สินค้าประเภทใดที่เหมาะกับวิธี FIFO
ก. สินค้าเกษตร
ข. สินค้าอุตสาหกรรม
ค. สินค้าชนิดเทคโนโลยี
ง. มีข้อถูกมากกว่า 1 ข้อ

16.
ข้อใดคือหน่วยเทียบเท่า
ก. Equivalent Unit
ข. Production Cost
ค. Unit Cost
ง. Physical Unit

17.
สูตรในการคำนวณหน่วยเทียบเท่าคือ
ก. จำนวนหน่วยนับได้ X ขั้นความเสร็จ
ข. จำนวนหน่วยนับได้ + ขั้นความเสร็จ
ค. จำนวนหน่วยนับได้ / ขั้นความเสร็จ
ง. จำนวนหน่วยนับได้ - ขั้นความเสร็จ

18.
Physical Units คือ
ก. หน่วยกายภาพที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา
ข. หน่วยที่ผลิตเสร็จ
ค. หน่วยเทียบเท่า
ง. หน่วยที่ผลิตทั้งหมดระหว่างงวด

19.
ปริมาณหน่วยเทียบเท่าตามวิธีถัวเฉลี่ยจะ เท่ากับ วิธีเข้าก่อนออกก่อนเมื่อไร
ก. เมื่อบริษัทไม่มีสินค้าสำเร็จรูปค้างอยู่ในคลังสินค้า
ข. เมื่อบริษัทเริ่มต้นผลิตใหม่หลังจากหยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร
ค. เมื่อบริษัทไม่มีงานระหว่างทำต้นงวด
ง. เมื่อบริษัทไม่มีงานระหว่างทำปลายงวด

20.
ปัจจัยที่ส่งผลดีต่อการผลิต ต่อแผนก และต่อบริษัท คือ
ก. มาตรการในการพัฒนา
ข. ส่งเสริมให้มีการลดต้นทุน
ค. พัฒนาคุณภาพ เพิ่มอย่างต่อเนื่อง
ง. ถูกทุกข้อ

21.
ข้อใดไม่ใช่การบัญชีต้นทุนช่วง
ก. ผลิตสินค้าจำนวนมาก
ข. ผลิตสินค้าที่มีลักษณะแตกต่างกัน
ค. มุ่งที่จะคำนวณให้ได้ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้า
ง. ถูกทุกข้อิ

22.
วิธีที่นิยมใช้ในการตีราคาสินค้าสำหรับต้นทุนช่วง คือ
ก. Weighted Average
ข.FIFO
ค. LIFO
ง. Moving Average

23.
สินค้าเกษตร ควรใช้วิธีใดตีราคาสินค้าคงเหลือ
ก. ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
ข. เข้าก่อนออกก่อน
ค. วิธีใดก็ได้
ง. ถูกทุกข้อ

24.
Labor Intensive คือ
ก. ใช้แรงงานทางตรงเป็นสำคัญในการผลิต
ข. แรงงานสัมพันธ์
ค. แรงงานทางอ้อม
ง. สหภาพแรงงาน

25.
ต้นทุนที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอตลอดกระบวนการผลิต
ก. ต้นทุนช่วง
ข. ต้นทุนแปรสภาพ
ค. ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป
ง. ต้นทุนต่อหน่วย

26.
Parallel Processing คือ
ก. กระบวนการผลิตแบบเลือกแผนก
ข. กระบวนการผลิตแบบตามลำดับขั้น
ค. กระบวนการผลิตแบบขนาน
ง. กระบวนการผลิตแบบกระจาย

27.
ข้อใดไม่อยู่ในรายงานการผลิต
ก. ต้นทุนการผลิตงานระหว่างทำต้นงวด
ข. ต้นทุนการผลิตงวดปัจจุบัน
ค. ต้นทุนงานระหว่างทำปลายงวด
ง. มูลค่าปัจจุบันต้นทุนสินค้า