1954 ครั้ง

       ศูนย์สารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ (Business Information Center: BIC) เริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545
จนถึงปัจจุบัน   โดยเกิดจากแนวคิดของผู้บริหารของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งนำโดยท่านคณบดีรองศาสตราจารย์อำนาจ  ธีระวนิช
ที่ว่านิสิตของคณะ ควรจะมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เพื่อรองรับความต้องการในการเรียนรู้ของนิสิต อีกทั้งเพื่อเสริมสร้าง นิสิต ของคณะ
ให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตอันมีความเชี่ยวชาญทางด้านการใช้เทคโนโลยี  ถึงแม้ขณะนั้น จะมีการให้บริการคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิต
โดยส่วนกลาง วิทยาเขตแล้ว แต่คณะฯ มองว่ายังไม่เพียงพอต่อจำนวนนิสิตทั้งวิทยาเขต ดังนั้น การสร้างศูนย์สารสนเทศทางธุรกิจฯ นี้ขึ้น
จะช่วยเสริมให้นิสิตของคณะฯ เป็นบัณฑิตอย่างเต็มตัว
       การเปิดบริการในครั้งแรกนั้น เกิดขึ้นที่ ศูนย์เรียนรวม 1 (อาคาร 1) ชั้นล่าง ซึ่งขณะนี้กลายเป็นห้องสำนักงานของวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติ จนกระทั่งได้เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทั้งหมดพร้อมกับการย้ายที่ทำการของคณะวิทยาการจัดการ มายังอาคารเรียนรวม 2 (อาคาร 10)
ในปี พ.ศ. 2548  ซึ่งเป็นโอกาสอันดี เนื่องจากได้สถานที่ใหม่ที่กว้างใหญ่กว่าเดิม และได้เปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใหม่ทั้งชุด อีกทั้งจำนวน
เครื่องยังมากขึ้นกว่าเดิมเกือบเท่าตัว  
        ศูนย์สารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์- อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 24.00 น.ไม่เว้นวันหยุด
ราชการ (ยกเว้นช่วงสอบ, วันพ่อ, วันแม่, เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์) และในช่วงปิดภาคการศึกษายังปิดให้บริการสำหรับ
ลงทะเบียนเรียนอีกด้วย

บริการของศูนย์ฯ

       ในปัจจุบัน ศูนย์สารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดหาบริการต่างๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ของนิสิต และบุคลากร
ที่สนใจ ดังนี้

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับการสืบค้นข้อมูล หรือจัดทำรายงาน วิจัย และอื่นๆ จำนวน 85 เครื่อง
 2. เครื่องแสกนเนอร์  จำนวน 1 เครื่อง
 3. เครื่องพิมพ์สี และ ขาวดำ  อย่างละ 1 เครื่อง 
 4. สื่อมัลติมีเดีย เพื่อเสริมทักษะเชิงบริหารธุรกิจ และด้านอื่นๆ
 5. ระบบ E-Library ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสำหรับการสืบค้นทางการบริหารธุรกิจ
 6. วัสดุสำหรับการจัดทำรายงาน

บริการสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

 1. เครื่องโทรสารและถ่ายเอกสาร
 2. เครื่องพิมพ์สีขนาดใหญ่ (สามารถพิมพ์โปสเตอร์ และงานสื่อโฆษณาต่างๆ ได้)

ระเบียบการสมัครสมาชิก

 1. ต้องเป็นนิสิตของคณะวิทยการจัดการเท่านั้น
 2. ติดต่อขอสมัครสมาชิกได้ที่ ห้องศูนย์สารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 อาคาร 10 (ค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาละ
  100 บาท)

ระเบียบการใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์

       เนื่องจากศูนย์ฯ เลือกใช้ระบบบริหารศูนย์ที่จะทำให้สมาชิกสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ด้วยตนเองได้ โดยไม่ต้องรอการ
บริการจากเจ้าหน้าที่  ดังนั้น ในการใช้บริการคอมพิวเตอร์นั้น สมาชิกสามารถเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้ได้ด้วยตนเอง เพียง
แสกน บาร์โค้ดบนบัตรนิสิตกับอุปกรณ์เพื่อลงทะเบียนการเข้าใช้  เท่านี้ก็สามารถใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อเนื่องได้นานถึง 2 ชั่วโมง
และหากต้องการใช้บริการต่อ สามารถลงทะเบียนใช้ต่อได้หลังหมดระยะเวลาช่วงแรกเพียง 15 นาทีเท่านั้น ทั้งนี้นิสิตสามารถใช้บริการ
เครื่องได้โดยไม่จำกัดจำนวนชั่วโมงการเข้าใช้ตลอดอายุสมาชิก 

สรุปขั้นตอนการใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์

 1. แสกนบาร์โค้ดบนบัตรนิสิต  (เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนการเข้าใช้)
 2. เลือกห้องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการ
 3. เลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการ
 4. ใช้บริการ
 5. คลิก “เลิกใช้งาน” เพื่อลงทะเบียนคืนเครื่อง

            กรณีสมาชิกใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ และต้องการออกไปทำธุระภายนอกศูนย์ฯ สามารถสั่งพักหน้าจอ เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ทราบว่ายังต้องการใช้บริการอยู่ และเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่กำลังทำงานอยู่นั้นถูกบุคคลอื่นดู โดยไม่ได้รับอนุญาต เครื่องคอมพิวเตอร์ทุก
เครื่อง ในศูนย์ฯ เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ขาว-ดำ ด้วยระบบ LAN ดังนั้นจึงสามารถสั่งพิมพ์งานได้จากเครื่องที่ใช้งานอยู่ทันที

ระเบียบการใช้บริการพิมพ์งาน

       สมาชิกสามารถใช้บริการพิมพ์งานที่มีคุณภาพดีได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ให้บริการ  เครื่องพิมพ์ที่ศูนย์ฯ เลือกใช้นั้น
เป็นเครื่องพิมพ์ Laser ซึ่งจะทำให้ได้คุณภาพงานพิมพ์ที่คมชัด สวยงาม อีกทั้งเลือกใช้กระดาษที่มีคุณภาพ จากผู้ผลิตชั้นนำ 
ระบบจัดการ เกี่ยวกับค่าพิมพ์งานนั้น จะใช้ระบบ “เดบิต” ซึ่งคือ การที่สมาชิกต้องซื้อบัตรเดบิต ซึ่งเป็นบัตรเติมเงินค่าพิมพ์
ซึ่งมีราคาให้เลือกซื้อหลายราคา เช่น 20   50   100 บาท  เมื่อใช้บริการพิมพ์งานจะมีการตัดเงินออกจากระบบ ซึ่งสมาชิกสามารถเติมเงิน
ในระบบได้ด้วยตนเอง  นอกจากนี้เงินค่าพิมพ์งานในระบบนี้ ยังสามารถโอนให้กับเพื่อนคนอื่นได้ตามต้องการ และไม่มีหมดอายุ (แต่ไม่
สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้ ดังนั้นคนที่จะจบการศึกษา จะสามารถโอนขายต่อให้คนอื่น หรือโอนเป็นมรดกให้กับน้องรหัสที่เป็นสมาชิกได้) 
เนื่องจากระบบนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินๆ ทองๆ ดังนั้นจึงมีระบบรักษาความปลอดภัย โดยให้สมาชิกมีการกำหนดรหัสผ่านสำหรับ การเข้าใช้
ของตนเอง และใช้รหัสนี้สำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินด้วย ดังนั้นจึงสามารถสบายใจได้  ว่าจะไม่มีใครแอบมาใช้สิทธิ์ของเราโดยพลการ
แต่หากลืมรหัสผ่าน ก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะไปเปิดดู เพราะไม่มีใครสามารถดูได้แม้กระทั่งผู้จัดการศูนย์ฯ  แต่สามารถแจ้งลบรหัสได้ แล้วจึง
ตั้งใหม่ โดยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 
       สามารถติดต่อขอซื้อบัตรเดบิตได้ จากเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการประจำอยู่หน้าศูนย์ฯ ทุกวันจันทร์- อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 20.00 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นช่วงสอบ, วันพ่อ, วันแม่, เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์) 

สรุปขั้นตอนการใช้บริการพิมพ์งาน

 1. เตรียมผลงานที่ต้องการพิมพ์ให้เรียบร้อย และตรวจสอบจำนวน หรือหน้าที่ต้องการจะพิมพ์
 2. คลิกขวาที่ toolbar ในไอคอนพิมพ์งาน เพื่อกำหนดชนิด และ จำนวน ของบริการที่ต้องการ
 3. สั่งพิมพ์งาน  (ระบบจะส่งข้อมูลไปที่เจ้าหน้าที่เพื่ออนุมัติการพิมพ์ และเตรียมกระดาษให้)
 4. รับงานพิมพ์ได้

การใช้บริการเครื่องแสกนเนอร์

สามารถติดต่อขอใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทุกวันที่เปิดทำการ

การใช้บริการยืมสื่อมัลติมีเดีย

สามารถติดต่อยืมได้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทุกวันที่เปิดทำการ

วัสดุสำหรับการจัดทำรายงาน

       ทางศูนย์ฯ ได้จัดบริการเสริมสำหรับนิสิตที่ต้องการใช้วัสดุในการจัดทำรายงานราคาย่อมเยาว์ เช่น กระดาษพิมพ์งาน  กระดาษปกรายงาน  สันแฟ้ม  ซีดี  เป็นต้น 
สามารถติดต่อซื้อได้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทุกวันที่เปิดทำการ 

การใช้บริการ E-library

       E-library เป็นเว็บบราวเซอร์ เพื่อการสืบค้นฐานข้อมูลทางบริหารธุรกิจ ในรูปต่างๆ ซึ่งผู้ที่เป็นสมาชิกศูนย์ฯ สามารถใช้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ ทุกเวลา ซึ่งใน library นี้ บรรจุด้วยข้อมูลหลากหลาย เช่น งานวิจัยต่างๆ   ข่าวสารทางธุรกิจ  ข้อมูลธุรกิจต่างๆ ในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

ระเบียบการใช้บริการ

 • ให้บริการ เฉพาะ นิสิตที่เป็นสมาชิกของศูนย์ฯ เท่านั้น
 • อายุสมาชิกหมดพร้อมภาคการศึกษา
 • นิสิตควรรักษามารยาทในการใช้บริการ ดังนี้
 1. ในเวลาราชการแต่งชุดนิสิต หรือ ชุดพละได้ นอกเวลาราชการแต่งกายสุภาพ (ใส่กางเกงขายาว, ไม่ใส่สายเดี่ยว)
 2. ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้อื่น
 • นิสิตต้องไม่กระทำการใด ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น
 1. นำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาทานในศูนย์
 2. ถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์
 3. เปลี่ยนแปลง-แก้ไข เมนูหรือโปรแกรมที่กำหนดไว้
 • แนะนำให้ scan ไวรัสในอุปกรณ์ต่อพ่วงที่นำเข้ามาใช้ทุกชนิด
 • ไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ประเภทอื่นนอกจาก สืบค้นข้อมูลหรือปฏิบัติงานทางวิชาการ
 • ไม่ควรเข้าไปในเว็บลามกหรือสื่ออันตรายใด ๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานไม่ปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทันที