ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ)
 
  

ข้อบังคับ

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ สิทธิและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 คลิกคำสั่งnew4

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 คลิกคำสั่งnew4

        

    

 

 

 

 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
หรือ ตู้ปณ. 25 ปณจ. อ่าวอุดม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0-3835-2381  โทรสาร 0-3835-2381