โครงการทดสอบภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2558 Oxford Online Placement Test
 
 

สำหรับนิสิตคณะวิทยาการจัดการ รหัส 57 และ รหัส 55 ทุกคน

1.นิสิตรหัส 57 จะต้องเข้าทดสอบประมาณ เดือน พ.ย.-ธ.ค. 58 (กำหนดการและเกณฑ์การทดสอบโดยละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

วัตถุประสงค์ในการเข้าทดสอบ Oxford สำหรับนิสิตรหัส 57 มีดังนี้

1.1เพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตรหัส 57 และเพื่อให้ทางคณะฯทราบระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ ของนิสิตรหัส 57 ก่อน ที่นิสิตจะต้องเข้าทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเมื่อขึ้นชั้นปีที่ 3 หากนิสิตไม่เข้ารับการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ดังประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้แนบมาด้วยนี้)


  1.2เพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษของตนเอง เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อการประกอบอาชีพในอนาคต

  2.นิสิตรหัส 55 (ชั้นปีที่ 4) จะต้องเข้าทดสอบประมาณ เดือน ม.ค.-ก.พ. 59 (กำหนดการโดยละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

  วัตถุประสงค์ในการเข้าทดสอบ Oxford สำหรับนิสิตรหัส 55 มีดังนี้

  2.1เพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่ 4 และให้ทางคณะฯทราบถึงผลคะแนนการวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ก่อนจบการศึกษา

  2.2เพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเอง

  เกณฑ์การเข้าทดสอบ Oxford สำหรับนิสิตรหัส 55 (ปี 4) มีดังนี้

        - เข้าทดสอบ Oxford Online Placement Test ได้ระดับคะแนน A2 ขึ้นไป (21-40 คะแนน จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน) หากได้ผลคะแนนไม่ผ่านจะต้องสอบซ่อม

  หรือ - ยื่นผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษรูปแบบอื่น ตามระยะเวลาที่คณะฯกำหนด (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

  โดยใช้เกณฑ์คะแนนในการยื่นดังนี้

                  * TOEIC = 400 คะแนนขึ้นไป

                  * TOEFL Paper = 433 คะแนนขึ้นไป

                  * TOEFL CBT (Computer-Based Test) = 120 คะแนนขึ้นไป

                  * TOEFL IBT (Internet-Based Test) = 40 คะแนนขึ้นไป

                  * IELTS = 3.5 คะแนนขึ้นไป

 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
หรือ ตู้ปณ. 25 ปณจ. อ่าวอุดม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0-3835-2381  โทรสาร 0-3835-2381