ประกาศเรื่องรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิ บุณยเกตุ ประจำปี 2559
 

 

รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2559
อ่านรายละเอียด และเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษา พร้อมทั้งใบสมัครขอรับทุนได้ดังเอกสารแนบ
ส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่ห้องคณะวิทยาการจัดการ ตึก10 ชั้น 1 ได้ตั้งแต่บัด จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เท่านั้น

 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
หรือ ตู้ปณ. 25 ปณจ. อ่าวอุดม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0-3835-2381  โทรสาร 0-3835-2381