ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย       :  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษ   :  Master of Business Administration Program in Industrial  Administration and Development

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม   :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม)
ชื่อย่อ    :  บธ.ม. (การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม)
ชื่อเต็ม   :  Master of Business Administration (Industrial  Administration and Development)
ชื่อย่อ    :  M.B.A. (Industrial  Administration and Development)

   - รายละเอียดเพิ่มเติม -