ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ เปิดสอนนิสิตในระดับปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 7 สาขา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 1 สาขา ในระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 7 สาขา ดังนี้

ระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ)

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( การเงิน ) R01
 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( การจัดการ ) R02
 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( การตลาด ) R03
 4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( ธุรกิจระหว่างประเทศ ) R04
 5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ) R05
 6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( การจัดการโลจิสติกส์ ) R14
 7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( การบัญชีบริหาร ) R13
 8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ( การโรงแรม ) R06*หมายเหตุ สาขาการโรงแรม ปิดรับตั้งแต่ปีการศึกษา 2554

ระดับปริญญาตรี(ภาคพิเศษ)

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( การเงิน ) R09
 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( การจัดการ ) R08
 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( การตลาด ) R11
 4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( ธุรกิจระหว่างประเทศ ) R07
 5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ) R10
 6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( การบัญชีบริหาร ) R12
 7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( การจัดการโลจิสติกส์ ) R15
ระดับปริญญาโท

  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ)