ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/ภารกิจ
แผนพัฒนากลยุทธ์
หลักจรรยาบรรณคณะฯ
 

วิสัยทัศน์

"ศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านศาสตร์แห่งการบริหารจัดการ"

ภารกิจ

 1. มุ่งสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
 2. มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามความต้องการขององค์กร
 3. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
 4. มุ่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ

หลักจรรยาบรรณ

                หลักจรรยาบรรณนี้ถือเป็นหลักที่ให้แนวทางปฏิบัติในการทำงานของบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจของคณะฯ อันจะนำไปสู่เจตจำนงแห่งปรัชญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 1. การแสวงหาความเป็นเลิศในวิชาชีพ พึงมีความรับผิดชอบต่อตนเองและอาชีพ ขยันหมั่นเพียร ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ พัฒนาความสามารถทางวิชาการและการถ่ายทอด แสวงหาความรู้และมีการเตรียมตัวที่ดี ตลอดจนมุ่งมั่นสร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ
 2. ความเอาใจใส่ต่อนิสิต เมตตา กรุณา แบ่งปัน ให้ ช่วยเหลือในสิ่งที่จำเป็นและพึงกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต
 3. ความเคารพต่อผู้อื่น เคารพความเป็นส่วนตัวและสิทธิการตัดสินใจของทุกคน ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ ให้เกียรติ และไม่ปฏิบัติตนในวิถีทางอันจะทำให้บุคคลอื่นเกิดความเสื่อมเสีย
 4. ความยุติธรรม เปิดเผยและมีความยุติธรรม ปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม และยอมรับความแตกต่าง
 5. ความซื่อสัตย์ พูดความจริง จริงใจ ซื่อตรง ยอมรับความผิดพลาดของตนเอง ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยทางมิชอบ
 6. ความรับผิดชอบต่อองค์การ มีความศรัทธาและภักดีต่อองค์การ ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ไว้วางใจต่อกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ตลอดจนอุทิศเวลาของตนให้แก่องค์การ
 7. หน้าที่พลเมือง ปฏิบัติตามกฎหมาย ส่งเสริมและรักษาระบอบประชาธิปไตย และมีจิตสาธารณะ

การวิเคราะห์ SWOT คณะวิทยาการจัดการ

จุดแข็ง – Strength
1. มีการพัฒนาหลักสูตรบริหารจัดการที่หลากหลายสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. บุคลากรมีศักยภาพและมีความทุ่มเทเสียสละอุทิศตนในการทำงานเป็นไปอย่างมีทิศทางเดียวกัน
3. มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม
4. ให้ความสำคัญและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของนิสิตอย่างสม่ำเสมอและได้ผลงานเป็นที่ประจักษ์

จุดอ่อน – Weakness
1. สัดส่วนของผลงานวิชาการและงานวิจัยต่อบุคลากรอยู่ในระดับน้อย
2. คณะฯ ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างโดดเด่นและแพร่หลายในระดับประเทศ
3. จำนวนบุคลากรสายวิชาการไม่เพียงพอต่อการพัฒนาหลักสูตร
4. ขาดการบูรณาการระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โอกาส – Opportunity
1. ศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเป็นศาสตร์ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการ
2. มีหน่วยงาน องค์กร และแหล่งอุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการสร้างความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ
3. ตลาดแรงงานของผู้ใช้บัณฑิตกว้างขึ้นเนื่องจากการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY)
4. เกิดโอกาสในการสร้างความร่วมมือด้านต่างๆ เนื่องจากการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY)

อุปสรรค – Treat
1. ความไม่พร้อมทางด้านกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นผลกระทบต่อการเลือกมาปฏิบัติงาน
2. สถานศึกษาที่เปิดการสอนทางด้านการบริหารจัดการมีจำนวนมากทำให้เกิดการแข่งขันสูง